Jun. 2022 | Analytics Academy |
Gerrit Bekker, Senior Data Scientist, Experian

Scroll down to read this post in English.

Experian heeft oplossingen ontwikkeld voor AI- en Machine Learning-modellen die een duidelijke uitleg bieden, waardoor bedrijven toegang krijgen tot een reeks geavanceerde methodologieën binnen een verklaarbaar en transparant kader. Het AI- en ML-validatieframework van Experian is schaalbaar en kan worden aangepast aan de interne eisen van elke klant.

“Met een beknopt en uitgebreid validatierapport kunnen klanten hun modellen met vertrouwen implementeren of leegtes in hun aanpak identificeren.” – Gerrit Bekker, Experian

Wij kunnen onze klanten helpen bij het valideren van een expertmodel en een neuraal netwerk binnen hetzelfde kader. Innovatie in data- en analysetools, naast de toepassing van artificiële intelligentie en machine learning, betekent dat u de meest voorspellende modellen en inzichten kunt implementeren, ten dienste van uw bedrijfsstrategieën. Lees meer over onze AI-oplossingen en validatieservices op onze website. 

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about the advantages that AI can bring

Contact us

Experian has developed solutions for AI and Machine Learning models that provide a concise explanation of the outcome, allowing businesses to access a range of advanced methodologies within a explainable and transparent framework. Experian’s AI and ML model validation framework is scalable and adapted to each client’s internal requirements.

“A concise and comprehensive validation report allows clients to implement their models with confidence or identify gaps in their modelling approach.” – Gerrit Bekker, Experian

We can help our clients validate an expert model and a neural network within the same framework. Innovation in data and analytics tools, alongside the application of artificial intelligence and machine learning, means you can implement the most predictive models and insight to inform your business strategies. Read more about our AI explainability solutions and validation services on our website.