Jun. 2022 | Analytics Academy |
Szabolcs Hideg, Head of Analytics, Experian

Scroll down to read this post in English.

Ondernemingen die onderworpen zijn aan de International Financial Reporting Standards (IFRS), moeten ervoor zorgen dat zij de verwachte kredietverliezen tijdig en met het juiste bedrag erkennen wanneer zij vermoeden dat er sprake is van een aanzienlijke toename van het kredietrisico.

Een van de missies van Experian is klanten te helpen bij de ontwikkeling van IFRS9-parametermodellen en ELC-berekeningsoplossingen die aan de eisen voldoen. Ons team van experts heeft al met succes verschillende projecten van klanten opgeleverd door te werken met verschillende portefeuilles, op maat gemaakte SICR-markeringsregels, intermediaire modellen en diepgaande gegevensanalyses.

“Het is een hele uitdaging voor de ondernemingen dat er geen geharmoniseerde en duidelijke technische richtlijnen zijn voor het bepalen van een aanzienlijke toename van het kredietrisico. Maar het is tegelijkertijd ook een kans voor bedrijven, want hierdoor kunnen ze hun eigen maatregelen definiëren.” – Szabolcs Hideg, Hoofd Analytics, Experian

Als u voor uitdagingen staat als het gaat om IFRS9, ondersteuning nodig heeft bij de ontwikkeling van parametermodellen, validatie, het opstellen van SICR-criteria, of gewoon een vrijblijvend gesprek wilt over een van deze onderwerpen in het algemeen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen. Lees meer over onze IFRS9-oplossingen op onze website.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about IFRS9 and how to develop compliant IFRS9 parameter models

Contact us

Companies that are subject to the International Financial Reporting Standards, also known as IFRS, need to make sure that they recognise on time and with the correct amount the expected credit losses whenever they suspect that there is a significant increase in credit risk.

One of Experian’s missions is to help clients develop compliant IFRS9 parameter models and ELC calculation solution. Our team of experts has been successfully delivering and supporting several client projects by working with different portfolios, creating tailor-made SICR flagging rules, intermediary models and in-depth data analyses.

“Not having harmonised and clear technical guidelines for how to quantify a significant increase in credit risk is quite a challenge for companies. But it is a great opportunity, too, as companies can define their own measures.” – Szabolcs Hideg, Head of Analytics, Experian

If you are facing challenges when it comes to IFRS9, need support for the development of parameter models, validation, setting up SICR criteria, or just want to have a non-binding discussion on any of these topics in general, don’t hesitate to contact us. Read more about our IFRS9 solutions on our website.