Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te meten en u een betere gebruikservaring te bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Klik hier voor meer informatie of het wijzigen van uw cookie-instellingen.

Over uw registratie

Meest gestelde vragen

Met het verstrekken van kredietinformatie draagt Experian actief bij aan het voorkomen van fraude en wanbetaling. Bovendien helpen wij voorkomen dat consumenten te hoge financiële verplichtingen aangaan. Hieronder vindt u de meest voorkomende vragen en antwoorden met betrekking tot inzage.

Hoe kan ik inzage in mijn gegevens krijgen?

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (‘’AVG’’)  is het alleen toegestaan om inzage in uw eigen gegevens te krijgen en uitsluitend onder bepaalde voorwaarden:

  • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
  • Experian mag uitsluitend inzage verzoeken honoreren van personen ouder dan 16 jaar die niet onder curatele zijn gesteld. Is dit niet het geval dan dient het verzoek door een wettelijke vertegenwoordiger te worden gedaan.

 

Waarom verzamelt Experian informatie van consumenten?

Experian verzamelt informatie van consumenten en stelt deze onder strikte voorwaarden beschikbaar aan opdrachtgevers. Enerzijds helpen wij bedrijven en instellingen om met behulp van onze data hun financiële risico’s te beperken. Anderzijds helpt Experian met haar informatie voorkomen dat consumenten verplichtingen aangaan die zij niet kunnen nakomen.

Hoe garandeert Experian de privacy van mijn gegevens?

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan onze bronnen en databestanden. Experian is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH) en werkt strikt conform de AVG (zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Bovendien hanteren wij de hoogst mogelijke internationale voorschriften ten aanzien van de veiligheid van onze systemen

Experian draagt er zorg voor dat de informatie zorgvuldig wordt bewaard en slechts onder strikte voorwaarden beschikbaar wordt gesteld aan opdrachtgevers. Voorts ziet Experian er op toe dat ook opdrachtgevers de verstrekte gegevens conform de AVG gebruiken. Om die reden is uitsluitend Experian bevoegd om consumenten inzage in eigen gegevens te geven. Leveranciers wordt dit, in welke vorm dan ook, uitdrukkelijk verboden.

Experian heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die nauwlettend zowel Experian als opdrachtgevers controleert op de naleving van de regelgeving. Deze officer treedt op als bemiddelaar bij geschillen.

Werkt Experian volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

Experian verwerkt uw gegevens ten behoeve van opdrachtgevers voor het bepalen van verhaalsinformatie, voor het beoordelen van kredietwaardigheid en voor het beschikbaar stellen van gegevens voor commerciële doeleinden. Deze doeleinden zijn voor de betreffende afdelingen afzonderlijk vastgesteld, zodat deze gegevens niet zonder meer kunnen worden uitgewisseld.

Iedereen van wie Experian persoonsgegevens verwerkt wordt hiervan op de hoogte gesteld, tenzij dit onmogelijk is dan wel een onevenredige inspanning vergt. Ook hebt u het recht om inzage te vragen in de gegevens die wij van u hebben. U kunt een dergelijk verzoek schriftelijk richten tot Experian, Afdeling Customer Support, Postbus 16604, 2500 BP Den Haag. Bij uw verzoek dient u een kopie van een legitimatiebewijs bij te sluiten om te kunnen garanderen dat de gegevens naar de juiste persoon worden gezonden. U krijgt binnen een maand een overzicht van uw gegevens.

De AVG verplicht Experian om op een eerlijke en zorgvuldige manier met gegevens van consumenten om te gaan. Ook mogen wij niet meer gegevens verzamelen dan strikt noodzakelijk is.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn gegevens ontvang?

Experian is wettelijk verplicht u binnen een maand uw gegevens te verstrekken.

Wat kost het om inzage in mijn gegevens te krijgen?

Experian berekent geen kosten voor inzage in uw eigen gegevens. U kunt voor algemene informatie en tegen gebruikelijke belkosten bellen met 0900-EXPERIAN of 0900-397 37 426. Let wel: Telefonisch kunt u geen informatie over uw registratie krijgen. Dit kan uitsluitend door middel van een schriftelijk verzoek met daarbij een kopie rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een ander geldig identiteitsbewijs. Het verzoek kan via de post of via inzage@experian.nl worden ingediend.

Sta ik op een zwarte lijst?

Experian verzamelt alleen gegevens die van belang zijn voor kredietinformatie. Wij hebben geen 'zwarte lijst' en de gegevens zien niet op huidskleur, gezondheid, politieke voorkeur, geloof of seksuele geaardheid. Ook leggen wij geen gegevens over bank- of spaartegoeden vast.

Waarom heeft Experian mij afgewezen?

Experian wijst niemand af. Uw (potentiële) leverancier neemt de beslissing of u wel of niet voor een krediet in aanmerking komt. Experian is alleen verantwoordelijk voor de gegevens die aan deze beslissing ten grondslag liggen.

Waarom sta ik nog geregistreerd terwijl ik al heb betaald?

Negatieve betalingservaringen blijven tot vijf jaar zichtbaar. Betalingen die volgen op een negatieve registratie, staan hier los van. De bewaartermijn sluit aan bij de gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH).

Ondanks mijn 'schone lei' verklaring word ik nog steeds afgewezen. Hoe kan dat?

Uw Experian registratie komt niet automatisch te vervallen door de schone lei. Schuldeisers kunnen uw schulden weliswaar niet meer afdwingen, de registratie ervan blijft echter wel bestaan. 'Schone lei' houdt helaas niet in dat u in de toekomst niet meer met oude schulden geconfronteerd kunt worden.

Hoe kan ik worden verwijderd uit de Experian databank?

Experian besteedt de grootst mogelijke zorg aan de kwaliteit van haar databestanden. Foutieve gegevens worden direct verwijderd als is aangetoond dat deze onjuist zijn. Uw gegevens blijven tot maximaal acht jaar zichtbaar. Hierna worden ze automatisch verwijderd.

Kan ik ook op andere gronden dan betaalgedrag worden afgewezen?

Ja dit kan. Experian hanteert een groot aantal regels waarmee mogelijke fraude kan worden gesignaleerd. Een signaal kan zijn dat er in een kort tijdsbestek veel aanvragen bij gelijkwaardige aanbieders worden gedaan. Of als er een onaannemelijke leeftijd wordt opgegeven, bijvoorbeeld jonger dan 18 jaar of geboren in 1870. Of als de opgegeven naam of het adres niet bestaat.

Registreert Experian naast negatieve informatie ook positieve informatie?

Jazeker, ook positieve informatie wordt geregistreerd. Hierbij kan gedacht worden aan positief betaalgedrag, onroerend goed bezit, vaste telefoonaansluitingen op naam en adres of andere geregistreerde eigendommen.

Inzage in uw registratie

Telefoon: 
0900-experian/ 0900-397 374 26 (gebruikelijke belkosten)

Post:
Postbus 16604 
2500 BP Den Haag

Voorbeelden identiteitsbewijzen

Paspoort web
Id Kaart
rijbewijs
rijbewijs