Jun. 2022 | Analytics Academy |
Julie Berg, Analyst, Experian

Scroll down to read this post in English.

Wat kredietscores zijn, waarom bedrijven ze gebruiken en hoe ze worden ontwikkeld zijn enkele vragen waarop in deze aflevering een antwoord wordt gegeven. Kredietscores zijn een statistisch toepassingsmodel dat wordt gebruikt om het toekomstige gedrag van een klant te voorspellen. Het scoremodel bevat een reeks variabelen die samen tot doel hebben een bepaalde uitkomst te voorspellen, op basis van historische gegevens.

“Helaas kan niemand van ons de toekomst met zekerheid voorspellen. Maar er zijn wel methodes waarmee we toekomstig gedrag kunnen proberen te voorspellen, op basis van informatie die we nu hebben.” – Julie Berg, Experian

Als u meer wilt weten over Kredietbureau Scores of ons aanbod, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Lees meer over hoe onze oplossingen op maat worden gebouwd met behulp van uw historische gegevens en dus zijn afgestemd op uw klantprofiel.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about Credit Bureau Scores

Contact us

What credit scores are, why companies use them and how they are developed are some questions answered in this episode. Credit scores are a statistical application model used to predict a customer’s future behaviour. The score model contains a set of variables that together aim to predict a given outcome, using historical data.

“Unfortunately, none of us can tell the future for certain. But there are methods that can be used to try to predict future behavior, based on information that we have today.” – Julie Berg, Experian

If you want to know more about Credit Bureau Scores or our offerings, please do not hesitate to contact us. Visit our website to learn more about how our custom solutions are built using your historical data and are therefore aligned to your customer profile.