Algemene Leveringsvoorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID; AANBIEDINGEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Experian, en op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Experian partij is, in het kader waarvan Experian goederen en/of diensten van welke aard dan ook levert aan de Afnemer.

1.2 Alle aanbiedingen van Experian zijn vrijblijvend; Experian is pas gebonden na ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door de Bevoegd Ondertekenaar van Experian.

1.3 Experian is gerechtigd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval zal Experian de gewijzigde algemene voorwaarden aan Afnemer toezenden. De gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking op het daarvoor aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, zijn de gewijzigde algemene voorwaarden van kracht zodra de Afnemer van de gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte is gebracht.

2. OVEREENKOMST

2.1.1 De Overeenkomst zet alle voorwaarden uiteen die zijn overeengekomen tussen de partijen in verband met het onderwerp van de Overeenkomst en vervangt elke voorafgaande Overeenkomst tussen de partijen aangaande hetzelfde onderwerp.

2.1.2 Geen der partijen is gebonden of aansprakelijk jegens de andere partij voor enige voorstelling, toezegging, of stimulering (behoudens indien sprake is van bedrog zoals bedoeld in artikel 3:44 BW) die door enige vertegenwoordiger of persoon namens die partij wordt gedaan die niet in de Overeenkomst is opgenomen.

2.2 In de Overeenkomst:

2.2.1 omvatten alle verwijzingen naar een wettelijke bepaling mede een verwijzing naar enige tussentijdse aanpassing of vernieuwing daarvan;

2.2.2 zijn de opschriften er alleen voor het opzoekgemak en zullen zij niet van invloed zijn op de uitleg of interpretatie van de Overeenkomst.

3. AFWIJKINGEN

3.1 Afwijkingen van de Overeenkomst zijn niet van kracht tenzij schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de Bevoegd Ondertekenaar van Experian.

4. PRIMAIRE VERPLICHTINGEN EN GARANTIES

4.1 Experian zal:

4.1.1 de Diensten in het Gebied leveren in overeenstemming met de Specificatie;

4.1.2 alle redelijke zorg en deskundigheid toepassen bij de uitvoering van de Diensten;

4.1.3 alle redelijke zorg en deskundigheid betrachten bij het verzamelen en het collationeren van data waarop de Diensten zijn gebaseerd of die in de Diensten zijn opgenomen;

4.1.4 voor de levering van de relevante Diensten alleen gebruikmaken van voldoende gekwalificeerd personeel;

4.1.5 alle redelijke inspanningen verrichten om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te vervullen in overeenstemming met het Tijdschema. De termijnen genoemd in het Tijdschema en andere in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn niet fataal. Experian is slechts in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling en nadat aan Experian een aanvullende redelijke termijn is verleend om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.2 De Afnemer zal Experian voorzien van alle informatie en ondersteuning die partijen zijn overeengekomen of die in redelijkheid benodigd is om Experian in de gelegenheid te stellen om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, en zal alle redelijke inspanningen verrichten om te zorgen dat de verstrekte informatie compleet en juist is en in het overeengekomen formaat.

4.3 Ieder der partijen zal erop toezien dat haar personeel, voor zover dat zich op de locatie van de andere partij bevindt, alle redelijke voorschriften betreffende beveiliging, gezondheid en veiligheid in acht zal nemen die aan haar zijn medegedeeld.

4.4 Beide partijen garanderen dat:

4.4.1 zij volledig bevoegd en gerechtigd is om de Overeenkomst aan te gaan;

4.4.2 zij alle nodige vergunningen, toestemmingen, machtigingen en akkoorden heeft en gedurende de Termijn blijft behouden die nodig zijn voor de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en het toekennen van de rechten die aan de andere partij uit hoofde van de Overeenkomst worden toegekend;
het gebruik van informatie, data, software, documentatie, scorecards en/of diensten zoals toegestaan aan de andere partij door middel van de Overeenkomst geen inbreuk vormt op Intellectuele Eigendomsrechten van enige derde;

4.4.3 voor zover er Materiaal van Experian, Gegevens van Experian, of Afgeleide Voortbrengselen aan de Afnemer worden geleverd in of op enige fysieke media, dergelijke media bij de aflevering vrij zijn van alle defecten in materiaal en uitvoering. Indien er sprake is van niet-nakoming van deze garantiebepaling, vervangt Experian (als enig redres voor de Afnemer bij dergelijke niet-nakoming behalve met betrekking tot een vordering inzake persoonlijk letsel of dood) dergelijke defecte media zonder bij de Afnemer kosten in rekening te brengen, op voorwaarde dat dergelijke defecten niet zijn veroorzaakt door enig onjuist gebruik of misbruik van de media door de Afnemer.

4.5 De Afnemer begrijpt en aanvaardt dat voor de Diensten gebruik wordt gemaakt van de Gegevens van Experian en de Afgeleide Voortbrengselen, die gebaseerd zijn op en bestaan uit gegevens die door derden aan Experian zijn geleverd of anderszins publiekelijk voorhanden zijn en dat Experian niet in staat is om de juistheid en/of de volledigheid van dergelijke gegevens te controleren of te verifiëren. Dienovereenkomstig, terwijl Experian ermee instemt alle redelijke zorg en deskundigheid te betrachten bij de verzameling en collationering van de Gegevens van Experian en de Afgeleide Voortbrengselen, geeft zij anderszins geen garantie aangaande de juistheid of geschiktheid van de Gegevens van Experian en de Afgeleide Voortbrengselen voor enig specifiek doel en in het bijzonder aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheid, onvolledigheid, of andere onvolkomenheid in de Gegevens van Experian of de Afgeleide Voortbrengselen.

4.6 De Afnemer aanvaardt dat:

4.6.1 systemen om kredietwaardigheid en/of geneigdheid om bedrieglijk te handelen en/of verzekeringsrisico’s in te schatten, daar gestoeld op een empirische basis, slechts statistisch voorspellend kunnen zijn;

4.6.2 methoden voor de selectie van potentiële klanten en bestaande klanten geen garantie kunnen vormen voor de respons van individuele personen, noch de geschiktheid aangeven van die individuele personen voor producten en/of diensten die hen worden aangeboden;

4.6.3 systemen die gebruikmaken van empirische gegevens en/of statistische gegevens en/of datamodel-technieken om indicatieve en/of voorspellende gegevens te verschaffen niet als garantie kunnen worden beschouwd voor een specifieke uitkomst;

4.6.4 in de gewone gang van zaken en door de aard ervan gaan de accuratesse en bruikbaarheid van de Gegevens van Experian en de Afgeleide Voortbrengselen snel achteruit na levering ervan aan de Afnemer en/of Extra Gebruikers. Dienovereenkomstig geeft Experian geen enkele garantie of voorstelling dat het gebruik door de Afnemer en/of Extra Gebruikers van enige van de Diensten waarbij gebruik wordt gemaakt van dergelijke indicatieve en/of voorspellende systemen of datamodellen of technieken voor de Afnemer en/of Extra Gebruikers enig specifiek resultaat opleveren. De Afnemer accepteert dat de Diensten niet zijn bedoeld om gebruikt te worden als de enige basis voor enig zakelijk besluit van de Afnemer en/of Extra Gebruikers.

4.7 De garanties die uitdrukkelijk zijn uiteengezet in de Overeenkomst zijn de enige garanties die partijen elkaar over en weer geven met betrekking tot het onderwerp van de Overeenkomst. Alle andere garanties, voorstellingen of voorwaarden van gelijke kracht, al dan niet voortvloeiend uit de wet, zijn uitgesloten voor zover wettelijk toegestaan.

5. EXTRA GEBRUIKERS

5.1 Voor zover de Afnemer het recht heeft om Extra Gebruikers toe te staan Rechten van Extra Gebruikers uit te oefenen, stemt de Afnemer in met het navolgende:

5.1.1 de Afnemer bewerkstelligt en staat er voor in dat elke Extra Gebruiker zich aan alle relevante bepalingen van de Overeenkomst houdt; en

5.1.2 de Afnemer vrijwaart Experian volledig en blijft Experian volledig vrijwaren tegen alle rechtsmiddelen, procedures, vorderingen en eisen die tegen Experian worden ingesteld door een Extra Gebruiker voortkomend uit dergelijk gebruik. De Afnemer zal echter het recht hebben een vordering tegen Experian in te stellen (onderworpen aan artikel 11) met betrekking tot alle schade, aansprakelijkheden, vorderingen, kosten en onkosten die zijn geleden of opgelopen door een Extra Gebruiker, die voor het doel van dit artikel 5.1, gezien zullen worden als schade, aansprakelijkheden, vorderingen, kosten en onkosten van de Afnemer om verhaal uit te oefenen op Experian.

6. NALEVING EN CONTROLE

6.1 Elke partij zal, in verband met de levering of het gebruik van de Diensten (afhankelijk van de situatie), zich te allen tijde houden aan alle wetgeving, voorschriften en andere regels van gelijkwaardige kracht, daaronder begrepen (in het bijzonder) alle verplichtingen die volgen uit de AVG en samenhangende regelgeving die op die partij betrekking hebben.

6.2 Van Experian zal niet worden verlangd dat zij de Diensten en/of het Materiaal van Experian en/of Gegevens van Experian verandert, wijzigt en/of verbetert als gevolg van de bepaling van artikel 6.1, anders dan waar specifiek overeengekomen met de Afnemer of waar Experian, naar haar redelijke mening, een dergelijke verandering, wijziging en/of verbetering van wezenlijk belang acht voor het aanhoudend gebruik van haar Diensten door haar Afnemers en in het algemeen.

6.3 Experian zal (in alle gevallen waarin zij geldt als verwerker) Persoonsgegevens slechts verwerken in overeenstemming met de instructies van de Afnemer. De Afnemer wordt geacht Experian te hebben opgedragen de Persoonsgegevens zodanig te verwerken als benodigd voor het verlenen van de Diensten.

6.4 De Afnemer garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens die de Afnemer aan Experian ter beschikking stelt voldoet aan de vereisten van de artikelen 6 en 13 van de AVG.

6.5 Om de integriteit van de data te beschermen die in samenhang met de Diensten wordt gebruikt, zal de Afnemer:

6.5.1 zich houden aan de redelijke instructies en richtlijnen van Experian met betrekking tot gegevensbeveiliging;
digitale certificaten, webcertificaten en andere beveiligingsmiddelen van Experian niet kopiëren, beïnvloeden of op enige ongeautoriseerde of oneigenlijke wijze gebruiken;

6.5.2 in alle gevallen waarin gebruik van de Diensten afhangt van uitwisseling van CAIS-gegevens, Experian’s standaard CAIS-overeenkomst aangaan en naleven.

6.6 Elke partij garandeert dat zij gepaste technische en organisatorische maatregelen zal nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige Verwerking van Persoonsgegevens en tegen de vernietiging, verlies of beschadiging van Persoonsgegevens van de andere partij.

6.7 Elke partij staat de andere partij toe (na tijdige aankondiging en gedurende kantooruren) te controleren dat de eerste partij voldoet aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van software, data of andere materialen voortvloeiende uit de Overeenkomst. De partij die de controle uitvoert zal:

6.7.1 de procedures van de andere partij naleven die betrekking hebben op de beveiliging en vertrouwelijkheid van vertrouwelijke informatie over klanten van de andere partij;

6.7.2 alle redelijke stappen nemen om de verstoring van de bedrijfsactiviteiten van de andere partij tot een minimum te beperken gedurende een dergelijke controle.

6.8 Indien als gevolg van wijzigingen in wetten, voorschriften, gedragscodes of andere regels van gelijke kracht, (inclusief alle redelijke interpretaties daarvan), of enige wijziging (daaronder begrepen beëindiging) van enige door Experian gehouden licentie (gebruiksrecht op data of andere materialen van derden) Experian overweegt dat het volgens haar redelijke visie voor Experian niet langer mogelijk of commercieel haalbaar is om de Diensten, Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en/of de Apparatuur van Experian te blijven leveren, in het geheel of in overeenstemming met de Overeenkomst, zal Experian het recht hebben een van het volgende te doen na de Afnemer daar een redelijke termijn van tevoren kennis van te geven:

6.8.1 de betrokken Diensten, Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en/of Apparatuur van Experian aan te passen voor zover nodig om dergelijke veranderingen te accommoderen;

6.8.2 de Overeenkomst met betrekking tot die Diensten, Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en/of Apparatuur van Experian die betrokken zijn bij dergelijke wijzigingen te beëindigen (zonder aansprakelijkheid).

6.9 Bij de uitoefening van haar rechten onder artikel 6.8, zal Experian overleg voeren met de Afnemer, en op redelijke wijze handelen in overeenstemming met haar behandeling van haar overige afnemers.

7. VERTROUWELIJKHEID

7.1 Elke partij zal met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie waarvan zij de ontvanger is:

7.1.1 de Vertrouwelijke Informatie strikt vertrouwelijk houden en niets van dergelijke Vertrouwelijke Informatie aan enige derde partij bekend te maken behalve voor zover dit is toegestaan onder de Overeenkomst en dan alleen voor zover vereist voor de uitvoering van de verplichtingen van de ontvanger uit hoofde van de Overeenkomst;

7.1.2 alle redelijke stappen ondernemen om ongeautoriseerde toegang tot de Vertrouwelijke Informatie te verhinderen;

7.1.3 de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor andere doeleinden dan die welke beschreven in de Overeenkomst;

7.2 De partijen mogen de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken aan, en in overeenstemming met de Overeenkomst toestemming geven voor het gebruik ervan door, de volgende personen (zolang aan de voorwaarden van artikel 7.3 wordt voldaan):

7.2.1 werknemers en functionarissen van de ontvanger die deze informatie nodig hebben met het oog op de uitvoering van de verplichtingen van de ontvanger uit hoofde van de Overeenkomst;

7.2.2 de controleurs en professionele adviseurs van de ontvanger, enkel om professioneel advies te verlenen en alle andere personen of groepen die wettelijk gerechtigd of verplicht zijn toegang te hebben tot, of kennis te hebben van de Vertrouwelijke Informatie in verband met de bedrijfsactiviteiten van de ontvanger;

7.2.3 in het geval dat Experian de ontvanger is, vertegenwoordigers en onderaannemers van Experian die deze informatie nodig hebben als gevolg van de uitvoering van de verplichtingen van Experian uit hoofde van de Overeenkomst, en Groepsmaatschappijen van Experian en iedere derde voor zover toegestaan onder de AVG of andere wettelijke bepalingen;

7.2.4 in het geval dat de Afnemer de ontvanger is, Extra Gebruikers voor zover het voor dergelijke Extra Gebruikers nodig is om de Extra Gebruikersrechten uit te oefenen.

7.3 Als voorwaarde voor de rechten die zijn omschreven in artikel 7.2 (met uitzondering van artikel 7.2.3) moet de partij die de rechten wil uitoefenen:

7.3.1 ervoor zorgen dat een partij aan wie zij Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt verplicht is tot vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke Vertrouwelijke Informatie; en

7.3.2 bewerkstelligen dat dergelijke personen de beperkingen genoemd in dit artikel 7 in acht nemen.

7.4 De beperkingen van artikel 7.1 zijn niet van toepassing op enige informatie voor zover die:

7.4.1 zich in het publieke domein bevindt of daar komt anders dan door inbreuk op artikel 7.1; of

7.4.2 reeds in het bezit is van de ontvanger (met volledige gerechtigdheid tot bekendmaking) voor ontvangst van de andere partij; of

7.4.3 op rechtmatige wijze is ontvangen van een derde partij (met volledige gerechtigdheid tot bekendmaking); of

7.4.4 op onafhankelijke wijze is geproduceerd door de ontvanger zonder toegang tot of gebruik van de Vertrouwelijke Informatie;

7.4.5 bekend gemaakt moet worden uit hoofde van een wettelijke verplichting of op bevel van een bevoegde gerechtelijke instantie of enige toezichthoudende instantie.

8. LICENTIE EN GEBRUIK

8.1 Indien de levering van de Diensten door Experian aan de Afnemer ook de levering van Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian omvat, voor gebruik door de Afnemer, geeft Experian de Afnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian te gebruiken in het Gebied voor het Geoorloofde Doel op de licentievoorwaarden die zijn aangegeven in de Overeenkomst. De licentie die uit hoofde van dit artikel wordt gegeven, wordt apart verleend voor elk afzonderlijk element van de Gegevens van Experian en/of het Materiaal van Experian zoals vermeld in de Overeenkomst en gaat in op de dag waarop elk dergelijk element van de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian voor het eerst beschikbaar wordt gesteld aan de Afnemer en blijft voortduren gedurende de rest van de Termijn.

8.2 De in artikel 8.1 bedoelde licentie loopt automatisch af bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook (tenzij in de Overeenkomst vermeld staat dat de licentie permanent is, in welk geval (steeds onderworpen aan de bepalingen van artikel 16.2 in welk geval zij eindigt) de licentie en alle voorwaarden die verband houden met de reikwijdte en/of uitoefening van die licentie van kracht blijven niettegenstaande beëindiging van de Overeenkomst).

8.3 Voor zover nodig geeft de Afnemer Experian:

8.3.1 een permanente, royalty-vrije, niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie om de Gegevens van de Afnemer die aan Experian worden verschaft of ingevoerd in enige van de databases van Experian uit hoofde van of in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst in overeenstemming met de overeengekomen doeleinden te gebruiken en te kopiëren;

8.3.2 gedurende de Termijn en onderworpen aan artikel 8.3.1 een royalty-vrije, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie om alle Materiaal van de Afnemer te kopiëren en te gebruiken om de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te vervullen.

8.4 Indien Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian onder licentie in gebruik worden gegeven aan de Afnemer, verbindt de Afnemer zich ertoe dat hij:

8.4.1 de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian alleen zal gebruiken voor het Geoorloofde Doel en in overeenstemming met enige Documentatie;

8.4.2 (onderworpen aan artikel 5) geen van de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian zal verkopen, overdragen, in sublicentie geven, verspreiden, commercieel exploiteren, of anderszins beschikbaar stellen aan, of gebruiken ten behoeve van, enige derde;

8.4.3 de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian niet zal kopiëren, aanpassen, wijzigen, veranderen, nabouwen (door middel van reverse-engineering of anderszins), de samenstellende delen niet uit elkaar zal halen, of anderszins verstoren of met ander Materiaal combineren, noch één of meer van deze handelingen zal toestaan aan enige derde, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Experian;

8.4.4 alleen die kopieën van de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian zal maken die redelijkerwijs nodig zijn voor gebruik van de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian in overeenstemming met de Overeenkomst;

8.4.5 de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian alleen zal gebruiken op de Apparatuur van de Afnemer en op de eigen locatie van de Afnemer of op die andere apparatuur of plaatsen als tussen partijen schriftelijk is overeengekomen;

8.4.6 in het geval van een gebruiker- machine- en/of plaatsgebonden licentie, alleen gebruik zal maken van de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian voor de gebruikers, op de machines en/of op de locatie zoals gespecificeerd in de Overeenkomst of, waar een maximum aantal gebruikers, machines of locaties is overeengekomen, alleen tot dit maximum;

8.4.7 geen derde toe zal staan de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian aan te vullen, aan te passen, of anderszins te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Experian.

8.5 De Afnemer aanvaardt dat voor zover de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian complexe en uitgebreide computerinstructies en –codes omvatten Experian geen garantie kan geven en geen garantie geeft dat het gebruik van Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian ononderbroken of volledig foutloos plaatsvindt.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

9.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Materiaal van Afnemer blijven berusten bij Afnemer (of haar relevante licentiegevers) en voor zover enige rechten met betrekking tot dergelijk materiaal van rechtswege bij Experian berusten, draagt Experian dergelijke rechten hierbij aan Afnemer over en geeft Experian, voor zover van toepassing, de Afnemer toestemming om deze overdracht in de relevante registers in te schrijven.

9.2 Alle Intellectuele Eigendomsrechten op het Materiaal van Experian, de Gegevens van Experian en de Afgeleide Voortbrengselen blijven berusten bij Experian (of haar relevante licentiegevers) en voor zover enige rechten in dergelijk(e) materiaal en gegevens van rechtswege bij de Afnemer berusten, draagt de Afnemer dergelijke rechten hierbij aan Experian over en geeft de Afnemer, voor zover van toepassing, Experian toestemming om deze overdracht in de relevante registers in te schrijven.

9.3 Geen der partijen zal:

9.3.1 op basis van de rechten die aan haar worden toegekend uit hoofde van de Overeenkomst of het gebruik van dergelijke rechten ingevolge deze Overeenkomst enige aanspraak maken op, of handelingen verrichten ter verkrijging van, enige van de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij (of de licentiegevers van de andere partij);

9.3.2 handelingen verrichten of nalaten die nadelig kunnen uitwerken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de andere partij;

9.3.3 eigendomsmarkeringen, daaronder begrepen merk- en auteursrechtvermeldingen op of in het materiaal van de andere partij, verwijderen, onduidelijk maken, of anderszins wijzigen. Beide partijen verplichten zich voorts om al dergelijke eigendomsmarkeringen over te nemen in alle kopieën die zij maken van dergelijk materiaal.

10. VORDERINGEN VAN DERDEN

10.1 Met inachtneming van artikel 10.3, vrijwaart Experian de Afnemer volledig voor:

10.1.1 alle bedragen die door de Afnemer zijn betaald aan enige derde voortkomende uit een vordering die tegen de Afnemer wordt ingesteld door een derde die beweert dat er inbreuk is gemaakt op zijn Intellectuele Eigendomsrechten door de verschaffing door Experian aan de Afnemer van Materiaal van Experian of het gebruik van het Materiaal van Experian

10.1.2 door de Afnemer zoals toegestaan uit hoofde van de bepalingen van de Overeenkomst, en

10.1.3 kosten voor rechtsbijstand die in samenhang hiermee op redelijke en gepaste wijze zijn gemaakt.

10.2 Met inachtneming van artikel 10.3, vrijwaart de Afnemer Experian volledig voor:

10.2.1 alle bedragen die door Experian zijn betaald aan enige derde voortkomende uit een vordering die tegen Experian wordt ingesteld door een derde die beweert dat er inbreuk is gemaakt op zijn Intellectuele Eigendomsrechten door de verschaffing door Afnemer aan Experian van Materiaal van de Afnemer of het gebruik van het Materiaal van de Afnemer door

10.2.2 de Experian zoals toegestaan uit hoofde van de bepalingen van de Overeenkomst, en

10.2.3 redelijke kosten van rechtsbijstand die in samenhang hiermee zijn gemaakt.

10.3 De vrijwaringen in artikelen 10.1 en 10.2 zijn niet van toepassing voor zover enige aanspraak voortvloeit uit het gebruik van een inbreukmakend ontwerp dat is verstrekt of gemaakt door de gevrijwaarde partij, en worden gegeven op voorwaarde dat de gevrijwaarde partij:

10.3.1 de vrijwarende partij onmiddellijk na gewaarwording van enige kwestie of vordering waarmee de vrijwaring verband zou kunnen houden op de hoogte stelt;

10.3.2 niets erkent, overeenkomt of betaalt in verband met een dergelijke kwestie of vordering zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de vrijwarende partij (waarbij een dergelijke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd of vertraagd);

10.3.3 de vrijwarende partij toestaat, waar van toepassing, om juridische vertegenwoordigers van haar keuze aan te wijzen, onderhandelingen en/of procedures te voeren en/of af te doen die betrekking hebben op een dergelijke kwestie of vordering en gehoor geeft aan de redelijke verzoeken van de vrijwarende partij bij het voeren van deze onderhandelingen en/of procedures; en

10.3.4 te allen tijde alle relevante informatie onmiddelijk doorgeeft aan de vrijwarende partij.

10.4 Indien enige vorderingen worden ingesteld, of naar de redelijke verwachting van Experian waarschijnlijk zullen worden ingesteld, door enige derde die beweert dat er sprake is van inbreuk op zijn Intellectuele Eigendomsrechten door het gebruik door de Afnemer van Materiaal van Experian zoals toegestaan uit hoofde van de voorwaarden van de Overeenkomst, kan Experian naar haar keuze en op haar kosten:

10.4.1 voor de Afnemer het recht verkrijgen om het relevante Materiaal van Experian (of een deel daarvan) te blijven gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst;

10.4.2 het relevante Materiaal van Experian aanpassen om de inbreuk te vermijden of het relevante Materiaal van Experian vervangen door materiaal dat geen inbreuk vormt, terwijl het dezelfde, of in hoge mate soortgelijke functionaliteit biedt als het materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt;

10.4.3 indien de in artikelen 10.4.1 en 10.4.2 weergegeven opties niet mogelijk zijn of in redelijkheid niet van Experian kunnen worden gevergd (bijvoorbeeld omdat dit met onevenredige kosten gepaard zou gaan) kan Experian de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen door middel van een aangetekende brief. Voor zover Afnemer bedragen vooruit heeft betaald vindt naar evenredigheid restitutie plaats.

10.5 Indien Experian gebruikmaakt van een van de opties die in artikel 10.4 zijn beschreven, zal zij, vanaf de datum van volledige uitvoering door Experian van die optie althans de datum van beëindiging van de Overeenkomst en onverminderd de aanspraken van de Afnemer tot aan bedoelde datum, verder niet aansprakelijk zijn tegenover de Afnemer met betrekking tot een vordering die verband houdt met de materie van artikel 10.1.

10.6 Dit artikel 10 beschrijft de volledige aansprakelijkheid van beide partijen en het enige rechtsmiddel van beide partijen met betrekking tot de inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde en alle vorderingen die verband houden met de vrijwaringen die in artikel 10 zijn gegeven.

11. BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

11.1 De aansprakelijkheid van Experian jegens de Afnemer met betrekking tot een vordering inzake contractbreuk, nalatigheid, niet-nakoming van een wettelijk vastgelegde plicht of uit hoofde van een vrijwaring of anderszins, wordt als volgt beperkt:

11.1.1 met betrekking tot een vordering voor persoonlijk letsel of dood als gevolg van nalatigheid van Experian of van haar werknemers, vertegenwoordigers en/of toeleveranciers is geen beperking van toepassing;

11.1.2 met betrekking tot andere vorderingen inzake persoonlijk letsel of dood ongeacht de oorzaak en vorderingen inzake schade aan of verlies van roerende of onroerende zaken (daaronder niet begrepen vorderingen inzake verlies of beschadiging van gegevens op enige gegevensdrager), blijft aansprakelijkheid beperkt tot 1,5 miljoen euro per vordering of reeks vorderingen voortkomend uit enig afzonderlijk voorval.

11.2 Met betrekking tot enige andere vordering wordt de aansprakelijkheid van Experian jegens de Afnemer als volgt beperkt:

11.2.1 voor alle vorderingen die in het eerste Contractjaar ontstaan, wordt de totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de Aanvankelijke Contractwaarde;

11.2.2 voor alle vorderingen die in enig volgend Contractjaar ontstaan wordt de totale aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de verschuldigde bedragen (exclusief BTW) die in het voorgaande Contractjaar door de Afnemer aan Experian zijn betaald uit hoofde van de Overeenkomst.

11.3 De beperkingen in artikel 11.2 zijn niet van toepassing op de vrijwaring krachtens artikel 10.1 door Experian gegeven met betrekking tot vorderingen van derden die tegen de Afnemer worden ingesteld inzake inbreuk op Intellectuele Eigendomsrechten.

11.4 Experian is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade.

11.5 Experian is niet aansprakelijk voor de volgende soorten financiële schade: winstderving, inkomstenderving, bedrijfsschade of verlies van goodwill, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, zelfs wanneer Experian vooraf in kennis was gesteld van de mogelijkheid dat de Afnemer dergelijke schade zou oplopen.

11.6 Experian is niet aansprakelijk voor de volgende schadesoorten: verlies van geanticipeerde besparingen, toename van oninbare vorderingen, daling van verkoopcijfers of opbrengsten, onvermogen om oninbare vorderingen te verminderen, waardevermindering van een vermogensbestanddeel, zelfs wanneer Experian vooraf in kennis was gesteld van de mogelijkheid dat de Afnemer dergelijke schade zou kunnen oplopen.

11.7 De in dit artikel opgenomen exoneraties zijn niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Experian of haar bedrijfsleiding.

12. BETALING EN FACTURERING

12.1 Tenzij in de Overeenkomst anders wordt vermeld, worden alle door de Afnemer aan Experian verschuldigde bedragen maandelijks achteraf gefactureerd. Alle facturen zijn contant of giraal te betalen zonder opschorting of verrekening, binnen 30 dagen na factuurdatum. De administratie van Experian betreffende de afname van de Diensten door de Afnemer geldt als de basis voor de berekening van de door de Afnemer verschuldigde bedragen voor de Diensten, behoudens bewijs van de onjuistheid van deze administratie op enig punt. Experian geeft de Afnemer inzage in de betreffende administratie.

12.2 Tenzij in de Overeenkomst anders wordt vermeld, zijn alle bedragen verschuldigd exclusief alle out-of-pocket expenses, die aanvullend verschuldigd zijn door de Afnemer. Op verzoek geeft Experian kwitanties of ander redelijk bewijs aan de Afnemer van alle out-of-pocket expenses.

12.3 Indien de Afnemer zich krachtens de Overeenkomst verplicht tot betaling van een Minimumtarief over een bepaalde periode en in die periode minder afneemt dan minimaal is overeengekomen, dan is Experian gerechtigd om de Afnemer aanvullend het verschil te factureren tussen de bedragen die in rekening zijn gebracht op basis van het feitelijke gebruik in die periode en het Minimumtarief.

12.4 Alle bedragen waarnaar in de Overeenkomst verwezen wordt zijn exclusief BTW of andere soortgelijke heffingen (indien van toepassing). Dergelijke belastingen zijn door de Afnemer verschuldigd op dezelfde voorwaarden als de bedragen waarop de belasting betrekking heeft.

12.5 Offertes die gedurende de Termijn door Experian worden gegeven blijven geldig gedurende de periode die in een dergelijke offerte staat vermeld en indien geen periode is vermeld, dan gedurende een periode van 28 dagen vanaf de datum van de offerte. Prognoses of schattingen die door Experian worden gegeven (schriftelijk of anderszins) zijn niet bindend.

12.6 De tarieven die in de Overeenkomst staan vermeld zijn vast tot zij verhoogd worden op de volgende (en elke daaropvolgende) Datum van Prijsindexering. Een dergelijke verhoging bedraagt niet meer dan de stijging van de Relevante Index over de periode vanaf de laatste Datum van Prijsindexering.

13. PERSONEEL

13.1 Elke partij verbindt zich ertoe gedurende de duur van de Overeenkomst en gedurende een periode van zes maanden daarna, niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij direct of indirect werknemers te werven van de andere partij die direct contact hadden met de werknemers van de andere partij in verband met de Overeenkomst.

14. OVERMACHT

14.1 Geen der partijen is aansprakelijk voor enige vertraging bij de vervulling van, of de niet-nakoming van, haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst indien dergelijke vertraging of niet-nakoming te wijten is aan een geval van Overmacht.

14.2 Indien de Overmacht voortduurt gedurende een periode van 28 dagen of langer kan de partij die geen beroep doet op Overmacht de andere partij kennisgeven de Overeenkomst te beëindigen met ingang van een in de kennisgeving te vermelden datum, zonder boete of andere aansprakelijkheid (behoudens de verplichting van de Afnemer om de tot aan de beëindigingdatum reeds verschuldigde bedragen te betalen).

15. OVERDRACHT EN CONSOLIDATIE

15.1 Behalve in de gevallen genoemd in artikel 15.2 mag geen der partijen de Overeenkomst of rechten daaruit overdragen, toedelen, bezwaren of verhandelen, of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk doen uitvoeren door een derde, of handelingen verrichten van vergelijkbare strekking, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij (waarbij dergelijke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden geweigerd of uitgesteld).

15.2 Experian heeft het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te doen uitvoeren door een derde (onderaannemer), maar door dit te doen wordt Experian in dezelfde mate verantwoordelijk voor de handelingen en het nalaten van de onderaannemer als wanneer zij zelf de verplichtingen had uitgevoerd in overeenstemming met de Overeenkomst.

15.3 In geval de Afnemer geheel of gedeeltelijk de onderneming verwerft van, en/of zeggenschap over, en/of fuseert met een andere Afnemer van Experian (in het kader van deze bepaling aan te duiden als “Derde”) aan wie Experian haar Diensten levert (een dergelijke gebeurtenis wordt in het kader van deze bepaling aangeduid als “Overnamegebeurtenis”), of zelf het onderwerp is van een Overnamegebeurtenis, dan blijven alle bepalingen van deze Overeenkomst en van de overeenkomst die de Derde heeft met Experian volledig van kracht, inclusief de bepalingen ten aanzien van o.a. hoogte van verschuldigde bedragen, contractsduur en/of minimaal te betalen vergoedingen en worden deze niet beïnvloed door voornoemde

15.4 Overnamegebeurtenis. Indien, als gevolg van een Overnamegebeurtenis, de omvang van enige aan de Afnemer verleende licentie toeneemt (bijvoorbeeld omdat het aantal gebruikers, of het aantal en/of de omvang van de activiteiten en/of ondernemingen waarvoor de Diensten worden gebruikt toeneemt), is Experian gerechtigd tot een evenredige verhoging van de toepasselijke licentievergoeding.

16. TERMIJN; BEËINDIGING

16.1 De Overeenkomst wordt geacht te zijn ingegaan op de Ingangsdatum en blijft, onderworpen aan de bepalingen voor tussentijdse beëindiging zoals beschreven in de Overeenkomst, voortduren gedurende de Begintermijn en daarna voor onbepaalde tijd, tenzij de Overeenkomst wordt opgezegd door een van de partijen met inachtneming van de Minimale Opzegtermijn (waarbij de Minimale Opzegtermijn niet eindigt vóór het eind van de Begintermijn).

16.2 Beide partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij in de volgende omstandigheden:

16.2.1 indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en herstel niet mogelijk is;

16.2.2 indien de andere partij wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en de tekortkoming niet hersteld is binnen 28 dagen na ontvangst van een kennisgeving van de partij die niet schuldig is aan de tekortkoming waarin de tekortkoming precies wordt uiteengezet, herstel ervan wordt geëist en duidelijk wordt gemaakt dat het niet herstellen beëindiging tot gevolg kan hebben;

16.2.3 indien de andere partij wordt geliquideerd (behalve een solvente liquidatie ten behoeve van concentratie van ondernemingen of reconstructie), ontbonden, failliet of in surseance van betaling wordt verklaard, of indien er een aanvraag wordt gedaan strekkende tot het voorgaande, indien zij een akkoord sluit met of aanbiedt aan haar schuldeisers of indien zij soortgelijke stappen onderneemt of tegen haar worden ondernomen.

16.3 Beëindiging van de Overeenkomst (of van enig gedeelte daarvan) is niet van invloed op enige rechten, verplichtingen of aansprakelijkheden van een van beide partijen:

16.3.1 die betrekking hebben op de periode tot aan de beëindigingsdatum; of

16.3.2 die bedoeld zijn om van kracht te blijven na beëindiging.

16.4 Na beëindiging van de Overeenkomst (of relevante gedeelten daarvan):

16.4.1 geeft elk der partijen onmiddellijk de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij terug aan haar eigenaar;

16.4.2 geeft de Afnemer op verzoek van Experian onmiddellijk alle Apparatuur van Experian waarvan het eigendomsrecht niet bij de Afnemer berust terug aan Experian en retourneert of vernietigt de Afnemer het Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en Afgeleide Voortbrengselen. Indien vernietigd levert Afnemer een schriftelijke verklaring af dat het materiaal is vernietigd;

16.4.3 Experian geeft onmiddellijk het Materiaal van de Afnemer en de Gegevens van de Afnemer terug aan de Afnemer, behalve waar het nodig is dergelijk(e) Materiaal of Gegevens te behouden om rechten uit hoofde van de Overeenkomst uit te oefenen die bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven bestaan.

17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Op iedere Overeenkomst en iedere rechtsrelatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of rechtsrelatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

17.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst of rechtsrelatie waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

18. DEFINITIES

18.1 “Aanvankelijke Contractwaarde” betekent hetwelk hoger is van het Minimumtarief (en/of vaste tarieven) en de feitelijke bedragen die door de Afnemer verschuldigd zijn zoals specifiek aangegeven in de Overeenkomst in het eerste Contractjaar (exclusief BTW).

18.2 “Afgeleide Voortbrengselen” betekent gegevens en materialen die zijn afgeleid, vervaardigd, of gegenereerd ter uitvoering van de Diensten, daaronder begrepen sporen en gegevens van zoekprocedures (search footprints) en gegevens die ontleend zijn aan Materiaal van de Afnemer doch exclusief het Materiaal van de Afnemer zelf.

18.3 "Afnemer" betekent de contractuele wederpartij van Experian.

18.4 “Apparatuur van de Afnemer” betekent alle computer hardware, verbruiksgoederen, operating systems, firmware, telecommunicatie-, netwerk-, router-, kabel , elektrische en andere infrastructurele benodigdheden in eigendom, gebruik of beheer van de Afnemer of een Extra Gebruiker of van enige derde ten behoeve van de Afnemer of een Extra Gebruiker, waarvan gebruik wordt gemaakt in verband met de Diensten.

18.5 “Apparatuur van Experian” betekent alle door Experian aan de Afnemer geleverde apparaten en/of computer hardware in verband met de Diensten.

18.6 “AVG” betekent de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en alle ondergeschikte wetgeving die in Nederland van kracht is.

18.7 “Begintermijn” betekent de periode die specifiek als zodanig is aangegeven in de Overeenkomst.

18.8 “Bevoegd Ondertekenaar” betekent een persoon of personen die bevoegd is volgens de inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken en, voor zover van toepassing, de personen die als zodanig worden genoemd in de Overeenkomst.

18.9 “CAIS” betekent kredietrekeninginformatieuitwisselingsregeling (Credit Account Information Sharing scheme) en “CAIS-gegevens” betekent de gegevens die via deze regeling worden gegenereerd.

18.10 "Contractjaar” betekent een periode van twaalf kalendermaanden ingaande op de Ingangsdatum of de dag na afloop van het voorgaande Contractjaar.

18.11 “Datum van Prijsindexering” betekent de datum die in de Overeenkomst wordt aangegeven waarop de prijs jaarlijks wordt aangepast of, indien deze ontbreekt, iedere verjaardag van de Ingangsdatum.

18.12 “Diensten” betekent de diensten zoals specifiek aangegeven in de Overeenkomst en alle andere diensten die door Experian aan de Afnemer worden geleverd uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst en inclusief de verschaffing en verlening van licenties met betrekking tot Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian.

18.13“Documentatie” betekent een deel of het geheel van de Specificatie, gebruikersdocumentatie, productdocumentatie, technische documentatie inclusief richtlijnen die betrekking hebben op gegevensbeveiliging en gegevenstoegang en/of verklaringen omtrent functionaliteit.

18.14 “Experian” betekent Experian Nederland B.V.

18.15 “Extra Gebruiker” betekent de personen of organisaties zoals beschreven in de Overeenkomst aan wie Experian, naast de Afnemer, de Diensten en/of het Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en/of Apparatuur van Experian levert.

18.16 “Extra Gebruikersrechten” betekent de rechten die zijn toegekend aan de Extra Gebruikers met betrekking tot de Diensten, het Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en/of Apparatuur van Experian zoals beschreven in de Overeenkomst.

18.17 “Gebied” betekent Nederland of een ander gebied dat in de Overeenkomst specifiek wordt aangegeven.

18.18 "Gegevens van de Afnemer” betekent alle gegevens en/of databases in eigendom van de Afnemer en/of Extra Gebruikers en geleverd aan Experian in verband met de Overeenkomst, inclusief informatie die voortkomt uit ingevulde verzoeken om kredietproducten, maar exclusief gegevens die door Experian aan de Afnemer of Extra Gebruikers worden geleverd.

18.19“Gegevens van Experian” betekent alle gegevens en/of databases die door Experian aan de Afnemer worden geleverd in verband met de Overeenkomst met inbegrip van al dergelijke gegevens die de Afnemer mogelijk in zijn databases integreert (maar exclusief de Gegevens van de Afnemer).

18.20 “Geoorloofde Doel” betekent, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, het interne zakelijke doel van de Afnemer en/of (voor zover van toepassing) Extra Gebruikers (afhankelijk van de situatie) in verband met de Producten van de Afnemer in het Gebied en in geen geval voor de levering van diensten aan derden anders dan Extra Gebruikers.

18.21 “Groepsmaatschappij” betekent

     (a) in het geval van de Afnemer enig bedrijf waarin de Afnemer direct of indirect meer dan 50% van de aandelen met stemrecht of equivalent zal bezitten. Dergelijke bedrijven dienen slechts te worden beschouwd als groepsmaatschappijen voor zo lang de Afnemer dergelijk bezit behoudt. 
     (b) in het geval van Experian het enig bedrijf dat zeggenschap uitoefent over, onderworpen is aan zeggenschap van of gezamenlijke zeggenschap uitoefent met Experian of haar Engelse moedermaatschappij, waarbij “Zeggenschap” betekent direct of indirect bezit van 50% of meer van de aandelen met stemrecht of equivalent.

18.22 “Ingangsdatum” betekent de ingangsdatum die in de Overeenkomst wordt genoemd met betrekking tot de Diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft, of indien een dergelijke datum niet wordt genoemd, de datum waarop de Overeenkomst door beide partijen is ondertekend of tot stand is gekomen.

18.23 “Intellectuele eigendomsrechten” betekent auteursrechten, databankrechten, octrooien, geregistreerde en ongeregistreerde modelrechten, geregistreerde en ongeregistreerde merken, en alle andere industriële, commerciële of intellectuele eigendomsrechten en vergelijkbare rechten al dan niet voortvloeiende uit buitenlandse regelgeving, en aanspraken op zulke rechten.

18.24 “Live Datum” betekent de datum die in de Overeenkomst staat vermeld of, indien deze niet wordt vermeld, de datum waarop de Gegevens van Experian en/of Materiaal van Experian of de Diensten voor het eerst beschikbaar zijn voor toepassing in een omgeving waarin daarmee rechtstreeks gewerkt of geproduceerd wordt anders dan voor testdoeleinden.

18.25 "Materiaal van de Afnemer” betekent al hetgeen door de Afnemer en/of Extra Gebruikers aan Experian ter beschikking wordt gesteld in verband met de Overeenkomst, en omvat de Gegevens van de Afnemer.

18.26 “Materiaal van Experian” betekent al hetgeen in verband met de Overeenkomst door Experian is ontwikkeld of in licentie aan de Afnemer is gegeven, met inbegrip van Software, Documentatie en Scorecards, maar exclusief de Gegevens van Experian.

18.27 “Minimale Opzegtermijn” betekent de minimale termijn die in acht genomen dient te worden bij opzegging van de Overeenkomst. Indien in de Overeenkomst geen Minimale Opzegtermijn wordt vermeld geldt een Minimale Opzegtermijn van 12 maanden.

18.28 “Minimumtarief” betekent de minimale vergoeding met betrekking tot een bepaald deel van de Diensten zoals aangegeven in de Overeenkomst.

18.29 “Overeenkomst” betekent de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

18.30 “Overmacht” betekent enig overheids- of staatsbesluit, civiele onrust, epidemieën, brand, overstroming, vakbondsacties of door derden georganiseerde protesten, natuurrampen, oorlog, defecte betalingssystemen, schade aan of defecte computerapparatuur, software, of telecommunicatiesystemen van enige derde waarmee de Diensten worden geleverd, of enige gebeurtenis die buiten de redelijke invloedsfeer ligt van de partij die aanspraak maakt op vrijstelling van uitvoering van haar verplichtingen.

18.31 “Persoonsgegevens” heeft de betekenis die specifiek is gegeven in de AVG.

18.32 “Producten van de Afnemer” betekent die producten die beschreven zijn in de Overeenkomst (en de andere producten waarover Experian en de Afnemer tussentijds tot overeenstemming kunnen komen) met betrekking tot welke de Diensten worden geleverd.

18.33 “Relevante Index” betekent de consumentenprijsindex (CPI) reeks voor alle huishoudens die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd of een vervangende index.

18.34 “Scorecard” betekent een statistische formule die is ontleend om besluitvorming te ondersteunen en al het materiaal dat met een dergelijke formule samenhangt.

18.35 “Software” betekent de computersoftware-ontwerpen en programma’s zoals geleverd en/of ontwikkeld door Experian en zoals beschreven in de Documentatie.

18.36 “Specificatie” betekent ieder gedeelte van de Overeenkomst, en ieder document waarnaar in de Overeenkomst wordt verwezen, waarin de details staan beschreven van de overeengekomen functionaliteit van enig Materiaal van Experian of een gedetailleerde omschrijving van de Diensten.

18.37 “Termijn” betekent de duur van de Overeenkomst zoals bepaald in overeenstemming met artikel 16.

18.38 “Tijdschema” betekent een tijdschema voor het project dat uitdrukkelijk is beschreven of waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst, of dat anderszins wordt overeengekomen door partijen.

18.39“Vertrouwelijke Informatie” betekent alle informatie die betrekking heeft op de handelsgeheimen, activiteiten, processen, plannen, voornemens, productinformatie, prijzen, vakkennis, ontwerpen, afnemerlijsten, marktkansen, transacties, zaken en/of handel van de partijen en/of op hun afnemers, leveranciers of Groepsmaatschappijen in of op ieder medium dan wel opmaak. Materiaal van Experian, Gegevens van Experian en Afgeleide Voortbrengselen en de methoden, technieken, vakkennis en ideeën die door Experian worden gebruikt of geleerd voor de levering van de Diensten behoren tot de Vertrouwelijke Informatie van Experian.

18.40 “Verwerking (van persoonsgegevens)” heeft de betekenis die specifiek is aangegeven in de AVG.