Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te meten en u een betere gebruikservaring te bieden. Door gebruik te blijven maken van deze website, geeft u toestemming voor het gebruik van deze cookies. Klik hier voor meer informatie of het wijzigen van uw cookie-instellingen.

Privacyverklaring voor consumentengegevens

Experian is er voor een gezonde financiële maatschappij

Experian verzamelt informatie van consumenten en stelt deze gegevens onder strenge voorwaarden beschikbaar aan bedrijven. Het gaat dan bijvoorbeeld om energieleveranciers, telecombedrijven of webshops. Hiermee helpen we deze bedrijven om met onze data hun financiële risico’s te verkleinen, bijvoorbeeld het risico dat een consument niet betaalt. Aan de andere kant zorgen we er met onze informatie voor dat consumenten krediet afsluiten dat past bij hun financiële situatie. Zo helpen we voorkomen dat je een betalingsverplichting aangaat die je niet kunt nakomen. Dat noemen we ook wel overkreditering.  

Deze privacyverklaring omschrijft hoe Experian Nederland persoonsgegevens van consumenten gebruikt voor onze kredietservices naar klanten.  

Deze privacyverklaring voor consumenten is een aanvulling op de privacyverklaring voor het bezoeken van onze website. Wil je weten hoe we omgaan met persoonsgegevens ten behoeve van je websitebezoek? Bekijk dan de privacyverklaring voor jouw websitebezoek.  

 

Privacyverklaring voor consumenten gegevens

Experian heeft twee hoofdactiviteiten waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt: Decision Analytics en Credit Services.

Decision Analytics  
Experian levert analytische diensten en specialistische softwareproducten die bedrijven in staat stellen om de snelheid en kwaliteit van hun besluitvorming te vergroten. 

Credit Services 
Experian is een handelsinformatiebureau dat gegevens verzamelt en beschikbaar stelt aan bedrijven en organisaties die bij verstrekking van hun producten of diensten een incasso-risico lopen.

Deze bedrijven worden daardoor in staat gesteld om een goed afgewogen beslissing te nemen over de financiële risico’s die zij lopen bij het verstrekken van producten en diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens met als doel het verstrekken van gegevens over natuurlijke- en/of rechtspersonen, al dan niet samengevat in een zogenaamde risicoscore, ter ondersteuning van de voorbereiding en/of afwikkeling van door opdrachtgevers te nemen beslissingen over:

 • Het selecteren van potentiële handelspartners
 • Het al dan niet aangaan resp. continueren van handelstransacties
 • Het vaststellen van condities waaronder deze transacties plaatsvinden waaronder met name het leveren op krediet of het verstrekken van (handels) kredieten
 • Het beëindigen van handelsrelaties
 • Het bepalen van verhaalsmogelijkheden en kredietwaardigheid 

De hierboven genoemde doeleinden bieden de rechtmatige grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. Zie tevens paragraaf 3.

Voor Experian Nederland BV is de rechtmatige grondslag vooral gelegen in artikel 6 sub f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), welke als volgt luidt: 

de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is”.  

Experian is in Nederland gevestigd aan de Grote Marktstraat 49, 2511 BH te Den Haag. Je kunt Experian bereiken via de onderstaande contactgegevens:


E-mailadres voor consumenten (Consumenten Helpdesk)


inzage@experian.nl


E-mailadres voor bedrijven


info@nl.experian.com


E-mailadres Functionaris Gegevensbescherming 


dponetherlands@experian.com


Post


Experian Nederland 
Postbus 16604 
2500 BP Den Haag


Telefoonnummer consumenten


0900 - EXPERIAN / 0900 - 397 374 26 (gebruikelijke belkosten)


Telefoonnummer algemeen 


+31 (0)70 440 4000


Website


www.experian.nl

Experian verwerkt jouw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang. Voor de doelen van gegevensverwerking en een toelichting daarop verwijzen we je naar de onderstaande tabel:

Doel voor gegevensverwerking 

Toelichting op het gerechtvaardigd belang 

Ondersteuning bij het inschatten van betaalrisico’s en ter voorkoming van overkreditering en het niet (kunnen) nakomen van financiële verplichtingen 

Iemand op een verantwoordelijke manier financiële verplichtingen aan laten gaan omvat de zorgplicht voor de Experian klant om passende producten aan te bieden die individuen ook kunnen betalen en om ze te behoeden voor verplichtingen die zij eventueel niet kunnen dragen. Experian helpt om dit in beeld te brengen en deelt hiervoor ook de vastgelegde persoonsgegevens, eventueel samengevat in een risicoscore. Deze verplichting is omgeven met waarborgen, zodat de rechten van de consument voldoende beschermd zijn. 

Voorkoming van criminele activiteiten, fraude, witwaspraktijken en vaststelling van de identiteit van betrokkenen 

Experian biedt identificatie- en fraudedetectieproducten om haar klanten en consumenten te helpen zodat zij niet het slachtoffer worden van of meewerken aan crimineel gedrag.  

Ondersteuning bij incasso dienstverlening 

Experian levert diensten die tracering en incasso ondersteunen wanneer een klant een legitiem belang heeft bij het traceren van de consument om schulden terug te vorderen. 

Het voldoen aan wettelijke vereisten en derden assisteren ook hieraan te voldoen 

Experian moet aan alle wet- en regelgeving voldoen en helpt ook haar klanten hieraan te voldoen. Experian draagt bij aan de maatschappelijke verplichting dat kredietverstrekking er niet toe leidt dat individuen in financiële moeilijkheden raken ten gevolge van overkreditering. 

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke gegevens Experian verwerkt van zowel natuurlijke- als rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken en vennootschappen onder firma) en wat de bronnen zijn.

Type persoonsgegevens

Omschrijving van de gegevens

Bron: waar komen deze gegevens vandaan?

Negatieve betalingservaringen

Informatie over niet betaalde of te laat betaalde schulden. De gegevens die we hebben bestaan uit: 

 • De naam van de persoon die niet betaalt
 • De datum van het aangaan van de schuld
 • De datum van wanbetaling (dus de uiterste betaaldatum)
 • De registratie van de wanbetaling

 

Deze informatie komt van incassobureaus en de credit management afdeling van bedrijven.

Positieve betalingservaringen

Informatie over betalingsverplichtingen die op tijd zijn voldaan.  

Deze informatie komt van klanten van Experian.

Persoonlijke gerechtelijke uitspraken

Informatie over persoonlijke faillissementen en WSNP-registraties. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.  

Deze informatie komt van openbare bronnen (bijvoorbeeld rechtbanken), eventueel via externe partijen.

Curatele register

Informatie over persoonlijke gerechtelijke uitspraken over onder curatele stellingen en (provisioneel) bewindvoeringen. 

Deze informatie komt van openbare bronnen (bijvoorbeeld rechtbanken), eventueel via externe partijen.

Eerdere krediettoetsingen

We kijken of je eerder in dezelfde periode kredietaanvragen hebt gedaan bij andere bedrijven. Klanten van Experian kunnen bij het opvragen van een risicoscore zien of je meerdere aanvragen binnen een korte periode hebt gedaan. Dit kan in sommige gevallen betekenen dat je te veel kredietaanvragen hebt gedaan, of dat er sprake is van fraude.

Als je meerdere kredietaanvragen hebt gedaan in korte tijd dan kan dit een reden zijn voor een bedrijf om je te weigeren. Zo helpen we voorkomen dat je te veel betalingsverplichtingen in één keer aangaat die je niet kunt nakomen.

Deze informatie komt van klanten van Experian.

Eerdere (eCommerce) toetsingen

Registraties van aanvragen bij onze klanten slaan we op voor interne doeleinden. 

Deze informatie komt van klanten van Experian.

Telefoongegevens

Mobiele en vaste telefoonnummers.

Deze informatie komt van de diverse bronnen bij het verzamelen van alle typen persoonsgegevens in dit overzicht.

Internetgegevens

E-mailadressen. 

Deze informatie komt van de diverse bronnen bij het verzamelen van alle typen persoonsgegevens in dit overzicht.

Bedrijfsgegevens

Informatie over bedrijven, stichtingen en verenigingen. 

Deze informatie komt van openbare bronnen (bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel), eventueel via externe partijen.

Zakelijke gerechtelijke uitspraken

Informatie over zakelijke faillissementen, surseances van betaling en WSNP-registraties van aansprakelijke personen. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. 

Deze informatie komt van openbare bronnen (bijvoorbeeld rechtbanken), eventueel via externe partijen.

Identificatiegegevens

Dit zijn basisgegevens die we opslaan om zeker te weten dat het om de juiste persoon gaat. We verzamelen hiervoor de volgende gegevens:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres

Let op: dit zijn geen gegevens die we gebruiken in onze producten of diensten. 

Deze informatie komt van de diverse bronnen bij het verzamelen van alle typen persoonsgegevens in dit overzicht.

Hieronder vind je een overzicht van personen, bedrijven en instanties die persoonsgegevens bij ons kunnen opvragen. Dit kan alleen onder strikte voorwaarden en volgens geldende wet- en regelgeving.

Type ontvanger

Beschrijving 

Ontvangers van betaalinformatie

Voorbeelden hiervan zijn organisaties als banken, woningbouwvereningingen, energieleveranciers en andere kredietverstrekkers zoals telecommunicatiebedrijven en webwinkels.

Openbare instellingen en toezichthouders

 

De politie en andere onderdelen van het Openbaar Minsterie, zoals landelijke en lokale overheidsinstellingen kunnen verzoeken indienen voor de volgende doeleinden: 

 • Ter voorkoming van of opsporing van fraude en crimineel gedrag
 • Ter ondersteuning van de opsporing en vervolging van verdachten
 • Vaststelling en inning van belastingen
 • Onderzoek doen naar aanleiding van klachten 
 • Onderzoek doen naar hoe data verwerkende bedrijven omgaan met persoonsgegevens

Derde partijen

Experian schakelt bij de uitvoering van haar activiteiten ook derde partijen in als databewerkers. Denk hierbij aan IT service providers.

Consumenten

Consumenten hebben het recht om inzage te krijgen en een overzicht te ontvangen van de persoonsgegevens die Experian verwerkt van de betreffende persoon.

Experian is een internationale organisatie. De locatie in Nederland is gevestigd in Den Haag. Onze gegevens worden opgeslagen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn ook actief buiten de Europese Economische Ruimte, en hierdoor kunnen je gegevens ook daar worden ondergebracht. Dit gebeurt alleen onder strikte naleving van de AVG, waarmee jouw persoonsgegevens beschermd blijven onder de Europese wet- en regelgeving. 

Landen die deel uitmaken van Europese Unie garanderen de naleving van de Europese Privacy wetgeving zoals deze is vastgelegd in de in Nederland van toepassing verklaarde AVG. Landen buiten de Europese Economische Ruimte kennen wellicht andere, minder strikte wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonlijke informatie dan de AVG. Indien persoonsgegevens worden gedeeld met en/of opgeslagen in landen buiten de EER, dan ziet Experian erop toe dat contractueel wordt vastgelegd dat de normen die gelden onder de AVG worden toegepast. 

Hieronder vind je een overzicht van de bewaarperiode van persoonsgegevens. 

Type persoonsgegevens

Aantal jaar

Startmoment van de bewaartermijn

Negatieve betalingservaringen

8 jaar totaal:

 • 5 jaar bij nieuwe krediettoetsingen door onze klanten

 • Aansluitend 3 jaar voor statistische en analytische doeleinden

Na de datum van registratie

Positieve betalingservaringen

8 jaar totaal

Na de laatste wijzigingsdatum

Persoonlijke gerechtelijke uitspraken

8 jaar totaal:

 • 5 jaar bij nieuwe krediettoetsingen door onze klanten

 • Aansluitend 3 jaar voor statistische en analytische doeleinden

Na beëindiging van de uitspraak of na beëindiging van het leveren van gegevens door de gegevensverstrekker

Curatele register

3 jaar totaal

Na beëindiging van de uitspraak of na beëindiging van het leveren van gegevens door de gegevensverstrekker

Eerdere krediettoetsingen

6 jaar totaal: 

 • 3 jaar bij een nieuwe krediettoetsing door onze klanten

 • Aansluitend 3 jaar voor statische en analytische doeleinden

Na de datum van registratie

Eerdere (eCommerce) toetsingen

6 jaar totaal

Na de datum van registratie

Telefoongegevens

8 jaar totaal

Na de laatste wijziging door de gegevensverstrekker

Internetgegevens

8 jaar totaal

Na de laatste wijziging door de gegevensverstrekker

Bedrijfsgegevens

8 jaar totaal

Na beëindiging van de handelsregistratie van het bedrijf of na beëindiging van het leveren van gegevens door de gegevensverstrekker

Zakelijke gerechtelijke uitspraken

8 jaar totaal:

 • 5 jaar bij nieuwe krediettoetsingen door onze klanten

 • Aansluitend 3 jaar voor statistische en analytische doeleinden

Na beëindiging van de uitspraak of na beëindiging van het leveren van gegevens door de gegevensverstrekker

Identificatiegegevens

8 jaar totaal

Let op: dit zijn geen gegevens die we gebruiken in onze producten of diensten.

Na de laatste wijzigingsdatum

Internationale verloren en gestolen identificatie documentnummers

10 jaar totaal

Na laatste wijzigingsdatum

Kopie legitimatiebewijs

0 jaar

Wanneer je een kopie van je legitimatiebewijs instuurt om inzage aan te vragen in je gegevens, dan wordt deze direct vernietigd na identificatie. 

-

Bij Experian kun je gratis en op een makkelijke manier inzage krijgen in je persoonlijke gegevens die bij ons bekend zijn. Door op onderstaande knop te klikken, lees je precies hoe je dit kunt doen en wat we van je nodig hebben. Over het algemeen ontvang je binnen 5 werkdagen een reactie van ons. De wettelijke reactietermijn is een maand.  

Wat kun je doen als je van mening bent dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn?

Experian ontvangt persoonsgegevens over natuurlijke- en rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken en venootschappen onder firma) van derden en het is haar taak om ervoor te zorgen dat deze correct zijn. Daarnaast worden vergissingen of onjuistheden door middel van verschillende controles opgespoord. Het kan echter voorkomen dat er toch nog een verkeerd gegeven is opgenomen.

Als je van mening bent dat er in de gegevens die Experian over jou heeft iets onjuist of onvolledig is opgenomen, dan heb je het recht deze gegevens te laten corrigeren. Als je dit terecht hebt opgemerkt dan mag Experian deze gegevens niet zelf aanpassen zonder toestemming van de organisatie die de persoonsgegevens heeft aangeleverd. Experian neemt wel alle redelijke stappen om de correctheid te verifiëren door met de databron contact op te nemen om invulling te geven aan jouw constatering.

Als wij de bevestiging krijgen dat de persoonsgegevens verkeerd zijn, dan passen wij deze aan na toestemming van de databron. Zijn naar de mening van de databron de persoonsgegevens wel juist, dan is het aan jou als consument om in overleg te treden met de databron.  

Wil je contact opnemen over onjuiste gegevens? Stuur dan een e-mail naar inzage@experian.nl of bel ons via 0900-experian / 0900-397 374 26 (gebruikelijke belkosten). Let op: via de telefoon mogen we helaas geen inhoudelijke informatie over je registratie verstrekken.  

Hoe kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens en ze eventueel laten verwijderen?

Experian slaat gegevens op en verwerkt deze op basis van een legitieme grondslag en hiervoor is geen aparte toestemming is vereist (zie paragraaf 3). 

Bij de afweging om wel of niet met jou een transactie aan te gaan is het noodzakelijk je persoonsgegevens te gebruiken. Dit is in het belang van zowel onze klanten als het functioneren van het Nederlands economisch verkeer. Daarnaast is het belangrijk dat een eventuele overeenkomst niet leidt tot het aangaan van financiële verplichtingen die mogelijk te zwaar voor je zijn (overkreditering) of in strijd zijn met de beginselen van verantwoordelijk handelen bij het aangaan van financiële overeenkomsten.

Het staat je volledig vrij om jouw rechten uit te oefenen en bezwaar te maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens en verwijdering te verzoeken. Op grond van de AVG betekent dit echter niet automatisch dat Experian ook verplicht is in alle situaties de gegevens aan te passen of te verwijderen. 

Experian dient gegevens slechts aan te passen of te verwijderen wanneer deze feitelijk onjuist zijn, niet ter zake dienend of niet worden verwerkt voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld.

Kun je Experian verzoeken het gebruik van je persoonsgegevens te minimaliseren?

In sommige gevallen kun je ervoor zorgen dat Experian slechts beperkt gebruik kan maken van je persoonsgegevens. Het is echter niet een absoluut recht en je kunt hiervoor specifiek informatie inwinnen door contact met ons op te nemen (zie paragraaf 2 voor onze contactgegevens). Je persoonsgegevens kunnen nog steeds worden gebruikt als daar gegronde redenen voor zijn. Deze gegronde redenen zijn:

 • Met jouw toestemming
 • Voor het vaststellen van de feiten, uitoefening en verdediging in geval van juridische vorderingen
 • Ter bescherming van de rechten van derden (natuurlijke- en rechtspersonen)
 • Het maatschappelijk belang

Alle bovenstaande gegronde redenen vormen voldoende grondslag voor het gebruik van je persoonsgegevens.

Experian zal je verzoek in overweging nemen, en daarbij vaststellen of sprake is van één of meerdere van bovenstaande uitzonderingen.

Experian is lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Indien wij er niet samen uit kunnen komen, kun je contact opnemen met onze branchevereniging de NVH via info@nvhinfo.nl. Ben je alsnog van mening dat er sprake is van een mogelijke overtreding van de AVG? Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover vind je op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Experian is geen kredietverstrekker en neemt geen beslissing of je wel of niet een overeenkomst kunt sluiten. Dit is aan de Experian klant om te beslissen.  

De rol van Experian beperkt zich tot het verzamelen en verwerken van gegevens die Experian klanten in staat stellen een afweging te maken om met jou een overeenkomst aan te gaan. Onze producten en diensten kunnen gebruikt worden voor identificatiedoeleinden en leveren de Experian klant belangrijke informatie voor de keuze die zij maken. Daarnaast gebruiken zij ook hun eigen informatie, expertise en processen om tot een gefundeerde beslissing te komen. De uiteindelijke keuze wordt altijd gemaakt door de betreffende Experian klant. 

Het bovenstaande kan ertoe leiden dat dezelfde gegevens door verschillende Experian klanten worden gebruikt en dit tot verschillende uitkomsten kan leiden. De reden hiervoor is dat de  Experian klanten zelf verantwoordelijk zijn voor de interpretatie en weging die gemaakt wordt aan de hand van de door Experian verstrekte informatie. Het kan daardoor voorkomen dat je een acceptatie van de ene Experian klant krijgt en een weigering van een andere op basis van dezelfde informatie. 

Tot slot

We kunnen deze privacyverklaring op elk moment bijwerken en wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er updates zijn. We maken je niet op iedere verandering attent en raden daarom aan om regelmatig onze website te bezoeken en deze privacyverklaring door te nemen.

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in april 2021. Wil je deze privacyverklaring printen?
Klap dan alle onderwerpen van de privacyverklaring uit en print de pagina via de printopties van de internet browser.

Wil je meer weten over Experian en de gegevens die we verzamelen?