Jun. 2022 | Analytics Academy |
Buse Hanci, Analytics Consultant, Experian

Scroll down to read this post in English.

Volgens het recente ESG-kader moeten banken verschillende milieu-, sociale en bestuurlijke risicofactoren identificeren en het ESG-risico evalueren en inschatten. Zij moeten bij hun kredietbeslissingen rekening houden met de ESG-score, deze implementeren in hun risicobereidheid en zich ten slotte richten op meer verantwoordelijke kredietnemers. Dit alles vereist verschillende soorten gegevens.

“Aangezien de eerste openbaarmakingsvereisten in 2022 aankomen en de uiterste termijn 2024 is, wordt het bijzonder belangrijk om een ESG-implementatiestrategie te hebben” – Buse Hanci, Experian

Experian kan u ondersteunen bij het opzetten van een ESG-raamontwerp en bij het beginnen met het verzamelen van cruciale gegevens en het meten van de risico’s. Als uw organisatie advies nodig heeft over hoe te beginnen met ESG of alternatieve gegevens of tools nodig heeft, neem dan contact met ons op en laten we bespreken hoe we u kunnen helpen om een robuust ESG-raamwerk op te zetten. Lees op onze website hoe wij geavanceerde tools en technieken combineren met expertise in kredietrisico’s om u te helpen de beste beslissingen te nemen.

Fill out your information in the form below if you are interested to know more about setting up a robust ESG framework.

Contact us

According to the recent ESG framework, banks must identify different environmental, social and governance risk factors and evaluate and estimate the ESG risk. They should consider ESG score in their credit decisions, implement it in their risk appetite to finally target more responsible borrowers. All this requires diverse types of data.

“Considering the first disclosure requirements arriving in 2022 and the final deadline being 2024, it is particularly important to have an ESG implementation strategy in place” – Buse Hanci, Experian

Experian can support you with setting up an ESG framework design and starting to collect data elements that are crucial for identifying the factors and measuring the risks. If your organisation need consultancy on how to get started with ESG or needs some alternative data or tools, please reach out to us and let’s start to discuss how we can help you to have a robust ESG framework in place. Read on our website how we combine advanced tools and techniques with expertise in credit risk to help you make the best decisions.