Nov. 2022 | News |

Since the pandemic, the concept of ‘zombie companies’ has become increasingly prominent. These companies are a kind of ‘living dead’ within our economy. They are usually described as companies or scale-ups that still make just enough money to cover expenses and wages, but not enough to cover the interest on their credit. And usually they do not make a profit. When interest rates were low, this was less of a problem, but with interest rates continuing to rise, lenders and investors need to be alert when extending credit or capital to these types of companies.

Scroll down to read this article in Dutch.

Herman Peeters, Principal Analyst at Experian Netherlands and chairman of VCMB, agrees with experts predicting a rise in bankruptcies and voluntary closures among these companies in the coming year. As an expert in the field, he can elaborate on responsible lending in the face of economic inflation. But he can also explain how each company got through the pandemic in a different way. For instance, some companies received government support and funding to stay afloat.

“It is almost guaranteed that larger companies or scale-ups will have to close their doors if interest rates rise in the Netherlands and financial institutions are more critical on the loans and credit they provide. Financial institutions can no longer take the risk that these companies will be able to repay rising interest rates on loans – especially as the government funding that kept most of these companies alive during the pandemic years has dried up.” 

Experts within the VCMB predict a 58% increase in bankruptcies in 2023 compared to 2022. While the picture is not entirely pessimistic, it is important to understand that more and more risks are emerging. Technology, data and insights play a big role in ensuring levelling out in this area in the coming year.

Our recent data has shown that rising inflation is affecting the path to recovery for SMEs, but this will also impact enterprise-level companies. Lenders and investors need to get a full picture of these companies and determine whether a new loan will eventually help these companies emerge from their zombie status – or whether they will instead risk voluntarily shutting down or filing for bankruptcy. An accurate picture of these companies using real-time and historical data allows lenders to make informed decisions. Ultimately, we need to emphasise responsible lending.

 


Zombiebedrijven en faillissementen: hoe gaat het verder in 2023?

Sinds de pandemie is het begrip ‘zombiebedrijven’ steeds meer op de voorgrond getreden. Deze bedrijven zijn een soort “levende doden” binnen onze economie. Ze worden meestal omschreven als ondernemingen of scale-ups die nog net genoeg geld verdienen om de uitgaven en lonen te dekken, maar niet genoeg cashflow hebben voor de rente op hun krediet. En meestal maken ze geen winst. Toen de rentelasten laag waren, was dit minder een probleem, maar nu de rente blijft stijgen, moeten kredietverstrekkers en investeerders alert zijn bij het verstrekken van krediet of kapitaal aan dit soort bedrijven.

Herman Peeters, Principal Analyst bij Experian Nederland en voorzitter van het VCMB, is het eens met deskundigen die voor het komende jaar een stijging voorspellen van het aantal faillissementen en vrijwillige sluitingen onder deze bedrijven. Als expert op dit gebied kan hij dieper ingaan op verantwoord lenen met het oog op de economische inflatie. Maar hij kan ook verklaren hoe ieder bedrijf de pandemie op een andere manier is doorgekomen. Zo zijn er ook bedrijven die steun en financiering van de overheid kregen om overeind te blijven.

“Het is bijna gegarandeerd dat grotere bedrijven of scale-ups hun deuren moeten sluiten als de rente in Nederland stijgt en financiële instellingen kritischer zijn op de leningen en kredieten die ze verstrekken. Financiële instellingen kunnen het risico niet langer nemen dat deze bedrijven de stijgende rente op leningen kunnen terugbetalen – vooral omdat de overheidsfinanciering, die de meeste van deze bedrijven tijdens de pandemiejaren in leven hield, is opgedroogd.” 

Experts binnen het VCMB voorspellen een stijging van het aantal faillissementen met 58% in 2023 ten opzichte van 2022. Hoewel het beeld niet helemaal pessimistisch is, is het belangrijk te begrijpen dat er steeds meer risico’s naar voren komen. Technologie, data en inzichten spelen een grote rol om te zorgen voor nivellering op dit gebied in het komende jaar.

Onze recente data hebben aangetoond dat de stijgende inflatie de weg naar herstel voor mkb’ers beïnvloedt, maar dit zal ook gevolgen hebben voor bedrijven op enterprise-niveau. Geldschieters en investeerders moeten een volledig beeld van deze bedrijven krijgen en bepalen of een nieuwe lening deze bedrijven uiteindelijk uit hun zombiestatus zal helpen – of dat ze in plaats daarvan het risico lopen om vrijwillig te stoppen of een faillissement aan te vragen. Een nauwkeurig beeld van deze bedrijven aan de hand van realtime en historische data stelt kredietverstrekkers in staat weloverwogen beslissingen te nemen. Uiteindelijk moeten we de nadruk leggen op verantwoord lenen.