Privacy statement

Privacy Statement

Experian vindt uw privacy belangrijk. In deze verklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Wij raden u aan Dit privacy statement is niet alleen van toepassing als u onze website bezoekt, maar ook op de verwerking van persoonsgegevens bij alle diensten en producten die Experian aanbiedt, waaronder krediet- en fraudebeheersing en optimalisatie van besluitvormingsprocessen. Voor de details van deze verwerking verwijzen wij graag naar de Uitgebreide Kennisgeving.

Het privacy statement moet gelezen worden in samenhang met alle andere (aanvullende) kennisgevingen op privacy gebied die door Experian zijn gepubliceerd. Hierbij valt te denken aan verwerkersovereenkomsten of andere documentatie waarin specifiek aangegeven wordt welke persoonsgegevens wij over u verzamelen en/of verwerken. Ons doel is u volledig te informeren over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken. Ons privacy statement vormt een aanvulling op de specifieke gegevens die u mogelijk van ons ontvangt.

KOPPELINGEN NAAR DERDEN
Wij wijzen u erop dat onze website koppelingen naar websites, plug-ins en applicaties van derden bevat. Als u hier gebruik van maakt, kunnen deze partijen mogelijk ook gegevens over u verzamelen en/of met anderen delen. Wij hebben hier geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor wat deze derden met uw persoonsgegevens doen. Wanneer u onze website verlaat, raden we u aan om het privacy statement te lezen van elke website die u bezoekt.

Wie is Experian en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Met ‘Experian’ wordt bedoeld: Experian Nederland B.V.

Experian is onderdeel van een groep maatschappijen met Experian plc als moedermaatschappij, die aan de London Stock Exchange (EXPN) staat genoteerd. Het hoofdkantoor van Experian plc is gevestigd in Dublin, Ierland, met operationele hoofdkwartieren in zowel Costa Mesa, Californië als Nottingham, Verenigd Koninkrijk. U kunt meer informatie vinden over de Experian groep op onze website opwww.experianplc.com.

Experian is verantwoordelijk voor het verwerken van de persoonsgegevens die u verstrekt via deze website www.experian.nl, en staat onder toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland.

Mocht u naar aanleiding van de inhoud van ons privacy statement nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via dponetherlands@experian.com.

Welke gegevens verzamelen wij?

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, zullen wij u om bepaalde persoonsgegevens moeten vragen als u contact met ons opneemt (via onze websites of anderszins) of wanneer u onze producten en/of diensten gebruikt of dit wil gaan doen in de toekomst.

In dit kader verwijzen wij tevens naar ons Cookiebeleid waarin specifiek aandacht wordt geschonken op welke wijze gegevens worden verzameld en wat hiermee wordt gedaan. Onze externe partners maken hier ook gebruik van en hebben hun eigen Cookiebeleid waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn. Zie ons cookiebeleid.

CONTACTGEGEVENS
Als u contact met ons opneemt via onze website om nadere informatie op te vragen over onze producten en/of diensten of andere informatie, kunnen wij vragen naar uw contactgegevens. Daarbij kan het gaan om de volgende contactgegevens: volledige naam, (zakelijk) telefoonnummer, mobiel telefoonnummer en (zakelijk) e-mailadres.

We bewaren deze gegevens alleen zolang dit nodig is om het gevraagde product of de gewenste dienst te leveren, of bij specifieke informatieverzoeken door particulieren, voor een periode van maximaal 8 jaar na uw laatste contact met ons.

APPARAATGEGEVENS
Tijdens uw bezoek aan onze website worden automatisch bepaalde gegevens verzameld. Het gaat daarbij onder meer om (maar is niet beperkt tot): hoe u verbinding maakt met internet (inclusief IP-adres), hoe u onze site bezoekt, schermresolutie, browsergegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (zoals cookies, zie ons cookiebeleid), informatie over de apparaatsoftware die u gebruikt zoals internetbrowser en locatiegegevens (stad en regio van het IP-adres dat u gebruikte toen u onze website bezocht).

ANDERE GEGEVENS
Als u zich registreert om deel te nemen aan een door Experian georganiseerd evenement, leggen wij uw voorkeuren en gegevens vast. U kunt hierbij denken aan specifieke dieetwensen, of als u slecht ter been bent en begeleiding nodig heeft of een andere specifieke voorkeur heeft. Tenslotte is het onder bepaalde omstandigheden gewenst een contactpersoon te benoemen die wij in geval van een calamiteit kunnen waarschuwen. Uitgangspunt is dat wij ons beperken tot het absoluut minimum wat nodig is het evenement voor u tot een succes te maken.

Soms is het nodig om de gegevens met derden te delen, bijvoorbeeld een hotel om uw accommodatie te boeken. Met onze partners worden afspraken gemaakt die aansluiten bij het voorgaande en de persoonsgegevens wordt alleen bewaard zolang dit nodig is voor het evenement.

Geaggregeerde gegevens
We verzamelen, gebruiken en delen ook geaggregeerde gegevens, zoals statistische of demografische gegevens. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens in het kader van de AVG aangezien deze gegevens volledig geanonimiseerd worden en niet direct of indirect herleidbaar zijn tot u als persoon.

Voorbeeld: uw gegevens worden samenvoegd met die van andere bezoekers van onze website om te bepalen in welk product men specifiek geïnteresseerd is. Indien geaggregeerde gegevens gecombineerd worden met uw persoonsgegevens waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kan worden, dan worden de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens beschouwd en geldt dat ze gebruikt worden conform dit privacy statement.

Hoe we uw gegevens gebruiken

We gebruiken persoonsgegevens van zowel natuurlijke als rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken en venootschappen onder firma) op verschillende manieren, maar altijd met het doel onze producten en diensten zo optimaal mogelijk te maken binnen de kaders van de AVG

Als u als bedrijf overweegt klant te worden en u een specifiek onderdeel van onze website bezoekt, worden uw eerdergenoemde contactgegevens doorgegeven aan ons verkoopteam en kunnen zij in dit kader contact met u opnemen.

Klantondersteuning
Wij zullen uw gegevens gebruiken om onze service aan u te kunnen leveren en te optimaliseren (bijvoorbeeld wanneer u vragen heeft of specifieke aandachtspunten heeft die nadere uitwerking behoeven).

Interne trainingsdoeleinden
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor interne trainingsdoelen om onze service en dienstverlening te verbeteren.

Rapportage en analytische doeleinden
Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor rapportage- en analysedoeleinden, bijvoorbeeld om de geografische spreiding van onze klanten in beeld te brengen. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening verbeteren en u betere ondersteuning bieden.

Marketing en marktonderzoek
Als u ons toestemming heeft gegeven om contact met u op te nemen, dan kunnen de gegevens, die u via onze website heeft verstrekt, voor marketing en marktonderzoek worden gebruikt voor het aanbieden van producten en/of diensten. Naar aanleiding hiervan kunnen wij contact met u opnemen via e-mail, sms, telefonisch of per post. Daarnaast kunnen wij contact met u opnemen in het geval dat uw overeenkomst met Experian is beëindigd, om hetzelfde of een ander product of dezelfde of andere dienst aan te bieden. Overigens wordt u in al onze marketingcommunicatie de mogelijkheid geboden aan te geven dat u afziet van verdere benadering door Experian.

Om onze producten en diensten te verbeteren kunt u worden uitgenodigd deel te nemen aan een klantenpanel. Uiteraard staat het u vrij hierop in te gaan en zal een uitnodiging de optie bevatten niet deel te nemen aan toekomstige onderzoeken.

Administratieve doeleinden
In onze administratie worden de eerdergenoemde persoonsgegevens bijgewerkt om ze zo actueel mogelijk te houden. Daarnaast is vastgelegd hoe persoonsgegevens gebruikt worden binnen onze administratie.

Klachten en geschillenbeslechting
Ondanks ons streven u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening en wenst om een klacht in te dienen. In deze situatie worden de gegevens die wij over u hebben mogelijk gebruikt om uw klacht zo goed mogelijk op te lossen.

Wet- en regelgeving
Wij zullen, waar nodig, uw gegevens gebruiken om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Credit Application Previous Searches (CAPS)

Wij houden een lijst bij van aanvragen voor het aangaan van Krediet. Dit zijn alle aanvragen die binnen komen via een Krediet Check en eCommerce Checks. Dit noemen wij Credit Application Previous Searches (CAPS).

Door het bijhouden van een dergelijke lijst kunnen Experian-klanten zien of een consument meerdere aanvragen binnen een korte periode heeft gedaan.

Dit kan voor de betreffende klant een reden zijn om een aanvraag te weigeren ter voorkoming van overkreditering. Daarnaast kunnen CAPS dienen als fraude indicator of kunnen ze voor een klant een andere reden vormen om geen overeenkomst aan te gaan.

De informatie in de CAPS inclusief telefoonnummer, indien opgegeven, worden ook gebruikt in data verrijkeningen ter ondersteuning van collectie process van onze klanten.

Overig gebruik van uw persoonsgegevens dat niet beschreven wordt in dit privacy statement
Als we uw persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden die niet in dit privacy statement uiteengezet zijn, informeren wij u voortijdig waarvoor deze gegevens gebruikt worden.

Welke wettelijke redenen bestaan er om persoonsgegevens via deze website te verwerken?

Toestemming
Experian verwerkt persoonsgegevens op basis van de toestemmingsgrondslag alleen voor het gebruik van cookies en de Experian Nederland website. In deze gevallen kunnen wij uw gegevens zelf verzamelen of gebruik maken van derde partijen.

Gerechtvaardigde belangen
In Nederland kunnen we ook persoonsgegevens gebruiken als de maatschappelijke belangen ervan opwegen tegen de individuele belangen of rechten van betrokkenen. De wet noemt dit gerechtvaardigde belangen voor verwerking. Bijvoorbeeld ter voorkoming en opsporing van crimineel gedrag, zoals fraude en witwaspraktijken. Dergelijk crimineel gedrag kost de Nederlandse economie jaarlijks vele miljarden euro's. Die kosten worden uiteindelijk doorberekend aan het publiek in de vorm van hogere prijzen. Experian draagt bij aan het maatschappelijk belang door fraude, zoals identiteitsdiefstal, te helpen voorkomen.

Naleving van wet- en regelgeving
Experian moet voldoen aan wet- en regelgeving. Bovendien helpen de diensten die we bieden andere organisaties om te voldoen aan hun eigen wettelijke en reglementaire verplichtingen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op.
 
Om u toegang te verschaffen tot onze website, deze functioneel te kunnen gebruiken en om te kunnen reageren op uw aanvragen of andere verzoeken, is het nodig uw persoonsgegevens vast te leggen. Deze persoonsgegevens worden specifiek hiervoor gebruikt en dit vormt het gerechtvaardigd belang van de vastlegging.

Om de best mogelijke dienstverlening aan consumenten te kunnen leveren, alsmede de verbetering van dergelijke dienstverlening, beroepen wij ons op het gerechtvaardigde belang.

Voor trainingsdoeleinden beroepen wij ons op het gerechtvaardig belang om de best mogelijke dienstverlening aan consumenten te kunnen leveren alsmede de verbetering van dergelijke dienstverlening.

Met betrekking tot rapportages en analyses beroepen wij ons op het gerechtvaardigd belang. Hierdoor is het voor ons mogelijk om onze producten en diensten te verbeteren en de juiste dienstverlening aan consumenten te verlenen.

Voor marketingactiviteiten geldt de toestemming op het moment dat u contact met ons opneemt als grondslag voor gegevenswerking. Indien wij reeds een zakelijke relatie met uw bedrijf hebben, kunnen wij contact met u opnemen met een beroep op gerechtvaardigd belang. U kunt zich op elk moment afmelden voor de B2B marketingactiviteiten via deze optie in de betreffende e-mails.

Voor marktonderzoek geldt de toestemming op het moment dat u contact met ons opneemt als grondslag voor gegevenswerking. Iedere uitnodiging om deel te nemen aan een marktonderzoek bevat de optie om u uit te schrijven voor toekomstige marktonderzoeken.

Voor het onderhouden van onze gegevens en overige administratieve doeleinden beroepen wij ons op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Zoals elk bedrijf dienen wij ervoor te zorgen dat we een volledig en accuraat bestand bijhouden van de manier waarop wij uw gegevens verwerken en van onze overige operationele activiteiten. In dit verband gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt om de gegevens bij te houden en te updaten, alsmede voor overige algemene administratieve doeleinden.

Voor de planning en uitvoering van onze evenementen beroepen wij ons op de grondslag van het gerechtvaardigd belang.

Voor klachten en geschillenbeslechting beroepen wij ons op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Wij streven ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u desondanks niet tevreden zijn en een klacht willen indienen, dan kunnen wij uw gegevens gebruiken om uw klacht in behandeling te nemen en af te wikkelen.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving beroepen wij ons op de grondslag van ‘wettelijke verplichting.

Worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Uw persoonsgegevens worden alleen gedeeld met medewerkers van Experian die deze moeten gebruiken bij de levering van de door u gevraagde of aangeschafte producten en/of diensten. Daarnaast worden gegevens ook gedeeld met bedrijven binnen de Experian-groep aan wie wij (een deel van) de operationele activiteiten hebben uitbesteed en rechtstreeks betrekking hebben op de door u afgenomen producten en/of diensten. Hetzelfde geldt voor leveranciers, distributeurs en handelsagenten betrokken bij de levering van onze producten en/of diensten.

Ten slotte kunnen we uw persoonsgegevens ook verstrekken aan organisaties die zich bezighouden met fraudepreventie. Dit dient ter bescherming van de Experian groep en onze klanten, de beveiliging van onze systemen of, waar nodig, de bescherming van uw of onze belangen.

 1. Groepsmaatschappijen
  Experian maakt onderdeel uit van een wereldwijd concern. Hierdoor profiteren wij van een groot IT netwerk en deskundigheid. Dit impliceert dat uw persoonsgegevens eventueel ook toegankelijk zijn voor andere entiteiten binnen de Experian-groep voor ondersteuning en administratieve doeleinden.
 2. Leveranciers
  Experian gebruikt een aantal leveranciers om ons bedrijf te ondersteunen. Deze leveranciers hebben mogelijk toegang tot onze systemen om onze diensten en/of producten namens ons aan u te kunnen leveren.
 3. Openbare instanties, wetshandhaving en regelgevende instanties
  De politie en andere instellingen die zich bezig houden met wetshandhaving, alsmede overheidsinstellingen zoals lokale en landelijke autoriteiten, kunnen persoonsgegevens opvragen. Hiervoor moet altijd een wettelijke grondslag aanwezig zijn. Bijvoorbeeld: ter voorkoming of opsporing van criminaliteit, de aanhouding en vervolging van overtreders, de beoordeling en invordering van belastingen, onderzoeken van klachten of beoordelen in hoeverre een specifieke bedrijfstak naar behoren functioneert.
 4. Particulieren 
  Op uw verzoek sturen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij over u hebben. In het hoofdstuk “Uw rechten” leest u hoe u hiervoor een aanvraag kunt indienen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Experian is gevestigd in Nederland en onze websitegegevens worden opgeslagen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn echter ook actief buiten de Europese Economische Ruimte. Hierdoor kunnen uw gegevens ook daar worden ondergebracht. Dit gebeurt alleen onder strikte naleving van de bepalingen van de AVG, waarmee u en uw persoonsgegevens beschermd blijven onder de Europese wet- en regelgeving.

Landen die deel uitmaken van de Europese Unie garanderen de naleving van de in Europese Privacy wetgeving, zoals deze is vastgelegd in de AVG. Landen die geen deel uit maken van de Europese Unie maar wel behoren tot de Europese Economische Ruimte garanderen de naleving van regelgeving met een gelijkwaardige bescherming als de AVG. Landen buiten de Europese Economische Ruimte kennen wellicht andere, minder strenge wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens. Om ervoor te zorgen dat we uw persoonsgegevens veilig bewaren, passen we strikte voorzorgsmaatregelen toe bij de overdracht ervan naar het buitenland. Bijvoorbeeld:

 1. Uw persoonsgegevens verzenden wij alleen naar landen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie met gelijkwaardige wetgeving voor gegevensbescherming, zoals Zwitserland, Canada en het eiland Man;
 2. Het sluiten van een overeenkomst met de buitenlandse ontvanger van de gegevens die goedgekeurd is door de Europese Commissie en een adequaat niveau van hoogwaardige bescherming biedt;
 3. De persoonsgegevens worden verzonden naar een organisatie die door de Europese Commissie is goedgekeurd en een passend niveau van strenge bescherming biedt. Bijvoorbeeld: het in de Verenigde Staten van toepassing zijnde Privacy Shield-scheme.

Mocht u nog verdere informatie of vragen hebben dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen via dponetherlands@experian.com.

Uw rechten als wij uw persoonsgegevens gebruiken

Als u ons toestemming heeft gegeven uw persoonsgegevens te verwerken of te delen dan heeft u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

U kunt ook vragen om inzage te geven in de persoonsgegevens die we over u houden en naar aanleiding hiervan een verzoek indienen om eventuele fouten te corrigeren, de verwerking te beperken, stop te zetten of te verwijderen. Wij zijn bij dergelijke verzoeken niet altijd verplicht hieraan te voldoen. In dergelijke gevallen zullen wij dit toelichten.

Om een kopie van de persoonsgegevens die we van u hebben aan te vragen, kunt u contact opnemen met onze Consumentenhelpdesk:

Telefoon: +31 (0) 70 440 4000

Per post: Experian Nederland
Postbus 16604
2500 BP Den Haag

Per e-mail: inzage@experian.nl

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Onder bepaalde omstandigheden (bijvoorbeeld wanneer wij uw persoonsgegevens met uw toestemming hebben verkregen), kunt u verlangen dat wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken in een algemeen gebruikt format. Dit is alleen van toepassing bij geautomatiseerde verwerking. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u ons dit laten weten door contact met ons op te nemen via: info@experian.nl.

Mogelijk moeten we specifieke informatie van u vragen teneinde uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens te waarborgen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die er geen recht op hebben om het te ontvangen. We kunnen ook contact met u opnemen en nadere informatie van u vragen met betrekking tot uw verzoek om onze reactie te versnellen.

Bent u het niet eens met hoe wij omgaan met uw gegevens of rechten?

Wij streven ernaar om u optimaal van dienst te zijn. Indien u echter toch van mening bent dat wij op dit vlak tekortschieten, dan horen wij dit graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met onze Consumentenhelpdesk via inzage@experian.nl. We zullen zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen één maand, reageren.

Telefoon: +31 (0) 70 440 4000

Per post: Experian Nederland
Postbus 16604
2500 BP Den Haag

Experian is lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Indien wij er samen niet uitkomen heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met de Raad van Toezicht van de NVH via: info@nvhinfo.nl. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens – de instantie die toezicht houdt op de naleving van de verwerking van persoonsgegevens in Nederland – via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Online privacy en beveiliging is voor ons bedrijf cruciaal en wordt uiterst serieus genomen. Hiervoor worden state-of-the-art beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, vernietiging, gebruik of openbaarmaking. Dit betreft een continue activiteit en zodra daar aanleiding voor is, treffen wij passende maatregelen om hierin te blijven voorzien.

We hebben verschillende voorzorgsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens binnen de wettelijke kaders plaatsvindt en niet leidt tot schending van uw rechten.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot die werknemers en derden, die deze gegevens nodig hebben om producten en/of diensten aan te bieden. We handhaven fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Hoelang houden we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens voor de perioden die zijn beschreven in de Uitgebreide Kennisgeving. Indien we een bepaalde periode niet hebben kunnen aangeven, worden de gegevens alleen opgeslagen zolang dit nodig is. Andere redenen kunnen gelegen zijn in de noodzaak te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, eventuele geschillen op te lossen en ter bescherming van onze eigen rechten. Kortom, de redenen voor de termijn van vastlegging kunnen variëren en zijn afhankelijk van de producten of diensten waar u gebruik van maakt.

CONTACTGEGEVENS
We bewaren contactgegevens alleen zolang dit nodig is om het gevraagde product of de gewenste dienst te leveren, en maximaal voor een periode van 8 jaar na uw laatste contact met ons.

APPARAATGEGEVENS
Apparaatgegevens, bijvoorbeeld hoe u verbinding maakt met internet en uw schermresolutie, blijft behouden zolang hier noodzaak toe is.

ANDERE GEGEVENS
We verzamelen ook gegevens bij het registreren voor een evenement van Experian. Deze gegevens worden alleen bewaard zolang als nodig is ten behoeve van het evenement.
In alle gevallen zal de behoefte uw persoonsgegevens te gebruiken regelmatig opnieuw worden beoordeeld, en gegevens die niet langer nodig zijn, zullen veilig worden verwijderd.


We kunnen dit privacy statement op elk moment bijwerken en wij adviseren dan ook om regelmatig te controleren of er updates zijn. We zullen u niet op elke kleine verandering attent maken. Mochten er ingrijpende wijzigingen in het privacy statement worden doorgevoerd, of in de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan informeren wij u hierover (inclusief eventuele aanvullende eisen die de wijzigingen met zich meebrengen).

Deze versie is voor het laatst bijgewerkt in april 2019.