Apr. 2022 | News |

Scroll down to read this article in Dutch.

Experian’s analysis of the creditworthiness of Dutch SMEs for the first quarter of 2022 shows that most sectors are recovering to pre-pandemic levels. This research is based on public data and self-developed models. The overall risk to SMEs is also decreasing in some of the worst affected sectors, such as food and beverages and hospitality. Yet, as in Q4 of 2021, the smallest firms are still at greatest risk of default. Furthermore, the number of bankruptcies in the Netherlands increased for two months in a row. The number of bankruptcies is, however, still low compared to the period before the coronapandemic.

The Chamber of Commerce estimates that 200 000 entrepreneurs run a high risk of bankruptcy or insolvency now that the Corona aid has ended. Experian’s research also shows that entrepreneurs in logistics, construction, IT services and financial services run the highest risk of bankruptcy. External factors such as labour shortages, the energy crisis, rising inflation and the war in Ukraine may have an impact on the extent to which businesses in certain sectors recover after the pandemic.

Experian’s key findings for Q1 2022 are:

  • The food and beverage, arts and culture and hospitality sectors are all recovering to pre-pandemic levels.
  • The outlook for the recruitment/HR and manufacturing sectors is brightest and even exceeds pre-pandemic levels.
  • The construction and logistics sectors are at greater risk, especially companies with fewer than 4 employees.
  • Due to external economic factors, such as problems in the supply chain or inflation, the risks in the construction and logistics sectors may increase further over the next 18 months.
  • Larger SMEs are recovering better this quarter than in Q4 of 2021; the recovery of sole traders has stalled. This is especially true for companies in financial services, construction, logistics, real estate and IT services.

Figure 1: SMEs look healthy, with strong recovery for the recruitment/HR sector and automotive wholesale.

“We see that many of our predictions from last year still hold true, more specifically that the hospitality and culture sectors are slowly recovering to pre-pandemic levels. And for companies with 5 or more employees the picture is generally more optimistic,” says Herman Peeters, Principal Analyst at Experian Nederland. “However, we need to be aware of the impact of external factors – such as rising inflation and the war in Ukraine – on SMEs, especially in the logistics or manufacturing sectors.”

Figure 2: While companies with 5 or more employees saw their credit scores increase in the first quarter compared to the previous year, the increase for companies with 4 employees or less stagnated or slowed down.

“Entrepreneurs still face a huge challenge. Although the number of bankruptcies is lower than before the pandemic, the risk remains that more companies will close voluntarily. The smallest firms are struggling with rapidly rising inflation, higher labour and import costs, and the end of the Corona aid that helped many of them survive. We already predicted in mid-2021 that the number of bankruptcies and insolvencies would increase later, and unfortunately that is what we expect for this year,” adds Peeters.

By using Experian’s services, lenders gain more insight into the financial situation of SMEs. This is done by applying real-time data insights and comparing these with traditional, historical data. Getting a complete picture of your customer’s financial well-being is essential to assess potential risks in a timely manner and contributes to responsible lending.


Kredietrisico’s keren in de meeste sectoren terug naar het niveau van voor de pandemie

Experian’s analyse naar de kredietwaardigheid van mkb-bedrijven in Nederland over het eerste kwartaal van 2022 toont aan dat de meeste sectoren zich herpakken tot het niveau van voor de pandemie. Dit onderzoek is gebaseerd op openbare data en zelfontwikkelde modellen. De algehele risico’s voor het mkb nemen ook af in enkele van de zwaarst getroffen sectoren, zoals de voedsel- en drankensector en de horeca. Net als in het vierde kwartaal van 2021 lopen de kleinste bedrijven echter nog steeds het grootste risico op wanbetaling. Verder steeg het aantal faillissementen in Nederland twee maanden op rij. Het aantal faillissementen is echter nog steeds laag vergeleken met de periode voor de Coronapandemie.

De Kamer van Koophandel schat dat 200.000 ondernemers een groot risico lopen op faillissement of insolventie nu de Coronasteun is beëindigd. Het onderzoek van Experian wijst ook uit dat ondernemers in de logistiek, bouw, IT-dienstverlening en financiële dienstverlening het grootste risico lopen om failliet te gaanExterne factoren zoals een tekort aan arbeidskrachten, de energiecrisis, de stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne kunnen een impact hebben op de mate waarin bedrijven in bepaalde sectoren zich na de pandemie herstellen.

De belangrijkste bevindingen van Experian voor Q1 2022 zijn:

  • De voedsel- en drankensector, de kunst- en cultuursector en de horecasector herstellen bijna allemaal tot het niveau van voor de pandemie.
  • De vooruitzichten voor de recruitment/HR-sector en productiesector zijn het meest rooskleurig en overtreffen zelfs het niveau van voor de pandemie.
  • De bouwsector en de logistieke sector lopen een groter risico, vooral bedrijven met minder dan 4 werknemers.
  • Vanwege externe economische factoren, zoals problemen in de supply chain of inflatie, kunnen de risico’s in de bouwsector en logistieke sector de komende 18 maanden nog verder oplopen.
  • Grotere mkb-bedrijven herstellen zich dit kwartaal beter dan in het vierde kwartaal van 2021; het herstel bij eenmanszaken is gestagneerd. Dit geldt met name voor bedrijven in de financiële dienstverlening, bouw, logistiek, vastgoed en IT-dienstverlening.

“We zien dat veel van onze voorspellingen van het afgelopen jaar nog steeds kloppen, meer bepaald dat de horeca- en cultuursector langzaam herstellen naar het niveau van voor de pandemie. En voor bedrijven met 5 of meer werknemers is het beeld over het algemeen optimistischer”, zegt Herman Peeters, Principal Analyst bij Experian Nederland. “We moeten ons echter bewust zijn van de gevolgen van externe factoren – zoals de stijgende inflatie en de oorlog in Oekraïne – voor het mkb, met name in de logistieke sector of productiesector.”

“Ondernemers staan nog steeds voor een enorme uitdaging. Hoewel het aantal faillissementen lager ligt dan vóór de pandemie, blijft het risico bestaan dat meer bedrijven vrijwillig zullen sluiten. De kleinste bedrijven hebben te kampen met een snel oplopende inflatie, hogere arbeid- en importkosten en de stopzetting van de Coronasteun die veel van deze bedrijven hielp het hoofd boven water te houden. We voorspelden medio 2021 al dat het aantal faillissementen en insolventies later zou oplopen, en dat is helaas wat we voor dit jaar verwachten”, voegt Peeters toe.

Door gebruik te maken van de diensten van Experian, krijgen kredietverstrekkers meer inzicht in de financiële situatie van het mkb. Dit gebeurt door real-time data-inzichten toe te passen en deze te vergelijken met traditionele, historische data. Een volledig beeld krijgen van de financiële gezondheid van klanten is essentieel om potentiële risico’s tijdig te kunnen inschatten en draagt bij tot een verantwoorde kredietverstrekking.