Uitgebreide Kennisgeving

Deze privacyverklaring omschrijft hoe Experian Nederland persoonsgegevens (‘bureaudata’) gebruikt en deelt die zij over u en/of uw bedrijf heeft ontvangen welke onderdeel is of afgeleid is van of gebruikt is voor kredietactiviteiten.


Opmerking: u moet dit document beschouwen als een compleet overzicht van alle persoonsgegevens die Experian kan hebben en verwerken, aangezien Experian verschillende bedrijfsfuncties vervult.

1. Wie zijn wij?

Experian heeft twee hoofdactiviteiten waarvoor zij persoonsgegevens verwerkt: Credit Services en Decision Analytics.

Credit Services
Experian helpt bedrijven bij het verkrijgen van inzicht in risico’s als het gaat om kredietverstrekking aan consumenten en kleine bedrijven. Deze informatie stelt bedrijven in staat om beter gefundeerde beslissingen te nemen wanneer het leningverstrekkingen betreft.

Decision Analytics 
Experian levert analytische vaardigheden en specialistische softwareproducten die bedrijven in staat stellen de snelheid en kwaliteit van hun besluitvorming te vergroten.

2. De contactgegevens

Experian is in Nederland gevestigd aan de Grote Marktstraat 49, 2511 BH te Den Haag. U kunt Experian bereiken via de onderstaande contactgegevens:

Telefonisch via:
+31 (0)70 440 4000
Per e-mail via:

info@experian.nl

Per post via:

Experian Nederland

Postbus 16604

2500 BP Den Haag

Via onze website:

www.experian.nl

Consumentenhelpdesk:

inzage@experian.nl

Privacy Officer:

DPONetherlands@experian.com

3. De doelen en wettelijke basis voor gegevensverwerking

Experian verwerkt uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigd belang. Voor de doelen van gegevensverwerking en een toelichting daarop wordt verwezen naar de onderstaande tabel:

Doel gegevensverwerking
Toelichting gerechtvaardigd belang
Ondersteuning van het maken van kredietbeslissingen en ter voorkoming van overkreditering en niet nakomen van financiële verplichtingen
Iemand op een verantwoordelijke manier financiële verplichtingen aan laten gaan omvat de verantwoordelijkheid voor kredietverstrekkers om passende producten aan te bieden die individuen ook kunnen betalen en ze te behoeden voor verplichtingen die zij niet kunnen dragen. Experian helpt dit in beeld te brengen en deelt hiervoor ook de vastgelegde persoonsgegevens. Deze verplichting is omgeven met waarborgen ter bescherming van de consument zodat ook diens rechten voldoende gewaarborgd zijn.
Voorkoming van criminele activiteiten, fraude, witwas praktijken en vaststelling van de identiteit van betrokkenen
Experian biedt identificatie en fraude detectie producten aan teneinde haar klanten te helpen te voorkomen dat zij meewerken aan crimineel gedrag. Hiermee wordt de maatschappij beschermd voor ongewenste activiteiten en wordt ook de consument geholpen doordat kosten ten gevolge van crimineel gedrag niet verrekend hoeven te worden.
Ondersteuning bij incasso dienstverlening
Experian levert diensten die tracering en incasso ondersteunen wanneer een klant een legitiem belang heeft bij het traceren van zijn klant en schulden terug te vorderen, of om zich te herenigen of om te bevestigen dat een bezitting in verband staat met de juiste persoon.
Het voldoen aan wettelijke vereisten en derden assisteren ook hier aan te voldoen
Experian dient zelf aan alle wet- en regelgeving te voldoen. Experian helpt ook andere bedrijven en organisaties te voldoen aan de voor hun geldende wet- en regelgeving.
Experian draagt bij aan de maatschappelijke verplichting dat kredietverstrekking er niet toe leidt dat individuen in financiële moelijkheden raken ten gevolge van overkreditering.

4. Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens en de bronnen

In onderstaand overzicht wordt weergegeven welke data Experian verwerkt van zowel natuurlijke als rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken en venootschappen onder firma) en wat de bronnen zijn.

Persoonsgegevens Beschrijving Bron
Negatieve betaalregistraties
Experian verkrijgt informatie over niet betaalde of te laat betaalde schulden. 
De verzamelde gegevens bevatten de naam van de crediteur, de datum van het aangaan van de schuld, de datum van de niet nakoming en registratie van de wanbetaling.
Incassobureaus en credit management afdelingen van bedrijven
Credit Application Previous Searches (CAPS) 
(Voorgaande zoekopdrachten voor kredietaanvragen)

Experian-klanten kunnen zien of een consument meerdere aanvragen binnen een korte periode heeft gedaan.
Dit kan voor de betreffende klant een reden zijn om de aanvraag te weigeren omdat men overkreditering wil voorkomen en zij verder altijd alert dienen te zijn op de mogelijkheid tot fraude.
Klanten van Experian
Identificatiegegevens

De gegevens die Experian opslaat worden gebruikt voor vaststelling van de identiteit van betrokkenen en omvat naam, geboortedatum en oude adresgegevens en huidige adresgegevens.

Deze data worden gecombineerd met andere data die Experian opslaat met betrekking tot dezelfde persoon om te voorzien in de behoefte tot een gefundeerde kredietbeslissing te kunnen komen.

Openbare bronnen, eventueel verstrekt via derde partijen:

 • Basisadministratie Adressen en  Gebouwen (BAG)
 • Rechtbanken
 • Staatscourant
 • Kamer van Koophandel (KvK)
 • Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW)
 • Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)

Incassobureaus, Bedrijfsinformatiebureaus

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Ontvangers van kredietinformatie
Voorbeelden hiervan zijn organisaties als banken, woningbouwvereningingen, nutsbedrijven, andere kredietverstrekkers zoals telecommunicatiebedrijven, mobiele netwerk providers en webwinkels.
Openbare instellingen en toezichthouders
Politie en andere onderdelen van het Openbaar Minsterie, landelijke en lokale overheidsinstellingen kunnen verzoeken indienen met betrekking tot persoonsgegevens ter voorkoming van of opsporing van fraude, crimineel gedrag, ter ondersteuning van de opsporing en vervolging van verdachten, vaststelling en inning van belastingen, onderzoek doen naar aanleiding van klachten of onderzoek doen naar hoe data verwerkende bedrijven omgaan met persoonsgegevens.
Derde partijen
Experian schakelt bij de uitvoering van haar activiteiten ook derde partijen in als data bewerkers, waarbij u kunt denken aan IT service providers of een call center.
Consumenten
Consumenten hebben het recht inzage te verkrijgen en een afschrift te ontvangen van de persoonsgegevens die Experian opslaat van de betreffende consument.

6. Persoonsgegevens die naar het buitenland worden verzonden of daar worden opgeslagen

Experian is gevestigd in Nederland en onze websitegegevens worden opgeslagen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Wij zijn echter ook actief buiten buiten de Europese Economische Ruimte, en hierdoor kunnen uw gegevens ook daar worden ondergebracht. Echter, dit gebeurt alleen onder stringente naleving van de bepalingen van de AVG, waarmee u en uw persoonsgegevens beschermd blijven onder de Europese regelgeving.

Landen die deel uitmaken van Europese Unie garanderen de naleving van de Europese Privacy wetgeving zoals deze is vastgelegd in de in Nederland van toepassing verklaarde AVG. Landen buiten de Europese Economische Ruimte kennen wellicht andere, minder stringente wetgeving met betrekking tot bescherming van persoonlijke informatie dan de AVG. Indien persoonsgegevens worden gedeeld met en of opgeslagen in landen buiten de EER ziet Experian er op toe dat contractueel wordt vastgelegd dat de normen die gelden onder de AVG worden toegepast.

7. De opslag / bewaarperiode

Soort persoonsgegevens Jaar Start datum
Persoonsinformatie (naam, adres, geboortedatum, geslacht)
8 Na laatste actualisatie datum
Telefoongegevens
8 Na de laatste actualisatie door de gegevensverstrekker
Negatieve registraties (betaalachterstanden en vorderingen)
8 Na registratie datum
Betaalgegevens
8 Na laatste actualisatie
Voorgaande zoekopdrachten voor kredietaanvragen (CAPS)
6 Na registratie datum
Search Footprints
6 Na eerste verwerking
Gerechtelijke uitspraken betreffende faillissement, surseance van betaling schuldsanering 5 Na beëindiging uitspraak of na de laatste actualisatie door de gegevensverstrekker 
Gerechtelijke uitspraken betreffende onder curatele en bewind 3 Na beëindiging uitspraak of na de laatste actualisatie door de gegevensverstrekker
Bedrijfsregistraties en bestuurder
8 Na de laatste actualisatie door de gegevensverstrekker
Mosaic & ConsumerView
8 Na laatste update
Verloren en gestolen identificatie documenten
10 Na laatste actualisatie

Identificatiegegevens

Mochten wij gegevens van u nodig hebben om u te kunnen identificeren dan zullen wij deze gegevens enkel gebruiken voor de verwerking van een verzoek of klacht. Identificerende variabelen, zoals o.a. naam en adres, worden door Experian opgeslagen voor maximaal 5 jaar. Het kopie legitimatie wordt alleen gebruikt ter identificatie en zal vervolgens worden vernietigd. 

Betaalregistraties en afgewikkelde registraties
Openstaande en afgewikkelde betaalregistraties van financiële transacties maken deel uit van de kredietdossiers voor 8 jaar, gerekend vanaf registratie- of afwikkelingsdatum.

CAPS
CAPS worden voor een termijn van 3 jaar bewaard, gerekend vanaf het moment van de raadpleging. Voor analysedoeleinden worden deze gegevens nog 3 jaar langer bewaard.

8. Rechten van een betrokkene

Wat kunt u doen als uw persoonsgegevens niet juist zijn?

Experian ontvangt persoonsgegevens over natuurlijke en rechtspersonen (bijvoorbeeld eenmanszaken en venootschappen onder firma) van derden en het is haar taak ervoor te zorgen dat deze correct zijn. Daarnaast worden vergissingen of onjuistheden door middel van verschillende controles opgespoord. Het kan echter voorkomen dat er toch nog een verkeerd gegeven is opgenomen.

Als u van mening bent dat er in de gegevens die Experian over u heeft iets onjuist of onvolledig is opgenomen, dan heeft u het recht deze gegevens te betwisten en te laten corrigeren. Als u dit terecht heeft opgemerkt dan mag Experian deze gegevens niet zelf aanpassen zonder toestemming van de organisatie die de persoonsgegevens heeft aangeleverd. Experian neemt wel alle redelijke stappen om de correctheid te verfiëren door met de dataleverancier contact op te nemen om invulling te geven aan uw constatering.

Als wij bevestiging krijgen dat de persoonsgegevens verkeerd zijn, passen wij deze aan na toestemming van de dataleverancier. Zijn naar de mening van de dataleverancier de persoonsgegevens wel juist, dan is het aan u als consument om de onjuistheid van de betreffende gegevens te bewijzen.

In het kader van het bovenstaande kunt u contact opnemen met de Consumentenhelpdesk (zie contact gegevens in paragraaf 2).

Kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens en ze laten verwijderen?

We geven u hier nadere informatie hoe u gebruik kunt maken van uw rechten als consument en bezwaar kunt maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Daarnaast informeren wij u hoe u een verzoek kunt indienen voor de verwijdering van uw persoonsgegevens. Voor uw begrip omtrent uw rechten is het goed te realiseren dat voor het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens door Experian een legitieme grondslag aanwezig is en hiervoor geen aparte toestemming nodig is (paragraaf 3).

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Experian. In dit verband kunt u contact opnemen met de Consumentenhelpdesk (zie contact gegevens in paragraaf 2).

Het staat u volledig vrij om uw rechten uit te oefenen en bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG betekent dit niet automatisch dat Experian ook verplicht is in alle situaties de gegevens aan te passen of te verwijderen.

Bij de afweging al dan niet met u een transactie aan te gaan is het noodzakelijk uw persoonsgegevens te gebruiken. Dit is in het belang van zowel onze klanten als het functioneren van het Nederlands economisch verkeer. Daarnaast is het belangrijk dat een eventuele overeenkomst bij u niet leidt tot het aangaan van financiële verplichtingen die mogelijk te zwaar voor u zijn (overkreditering) of in strijd zijn met de beginselen van verantwoordelijk handelen bij het aangaan van financiële overeenkomsten.

Kunt u Experian beperken in het gebruik van uw persoonsgegevens?

In sommige situaties kunt u ervoor zorgen dat Experian slechts beperkt gebruik kan maken van uw persoonsggevens. Het is echter niet een absoluut recht en u kunt hiervoor specifiek informatie inwinnen via de contactgegevens (paragraaf 2).

Bovenstaande is geen absoluut recht en uw persoongegevens kunnen nog steeds worden gebruikt als daar gegronde redenen voor zijn. Deze zijn:

 • met uw toestemming;
 • voor het vaststellen van de feiten, uitoefening en verdediging in geval van jurisidische vorderingen;
 • ter bescherming van de rechten van derden (natuurlijke- en rechtspersonen);
 • het maatschappelijk belang.

Elk van bovenstaande gegronde redenen vormt voldoende legitimatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens.

Experian zal verzoeken van u in overweging nemen, en daarbij vaststellen of sprake is van één of meerdere van bovenstaande uitzonderingen.

Hoe kunt u inzage krijgen in de door Experian opgeslagen persoonsgegevens?

Recht op inzage
U heeft het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens die Experian heeft. U kunt hiervoor een verzoek indienen via http://www.experian.nl/contact/contact-consumenten.html of  via de contactgegevens (paragraaf 2).

9. Uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wanneer u van mening bent dat sprake is van een mogelijke overtreding van de AVG kunnen consumenten een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover treft u aan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe kunt u duidelijk maken dat u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens?

Experian streeft ernaar om haar producten en diensten zo goed mogelijk aan haar klanten aan te bieden. Mocht u toch niet tevreden zijn met onze service dan kunt u contact met ons opnemen zodat we kennis kunnen nemen van uw bezwaren en hier nader onderzoek naar kunnen instellen. U kunt hiervoor contact op met de Consumentenhelpdesk via info@experian.nl of inzage@experian.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort (MRZ), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar.

Experian is lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Indien wij er niet samen uit kunnen komen, heeft u het recht om contact op te nemen met de Raad van Toezicht van de NVH via: info@nvhinfo.nl.

Zoals hierboven is aangegeven kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Neemt Experian automatisch beslissingen over u of identificeert ze u als consument?

Besluiten betreffende het aangaan van leningsovereenkomsten

Experian neemt niet zelf de beslissing al dan niet met u een leningsovereenkomst te sluiten, dit is aan uw contractspartij (de kredietverstrekker) om te beslissen. De rol van Experian beperkt zich tot het verschaffen van uw persoonsgegevens die uw contractspartij in staat stellen een gegronde afweging te maken. Onze scoringsinstrumenten en persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor identificatie doeleinden en leveren uw (potentiële) contractspartijen vaak belangrijke informatie bij de keuze die zij maken. Daarnaast gebruiken zij ook hun eigen informatie, expertise en processen om tot een gegronde beslissing te komen. De uiteindelijke keuze wordt altijd gedaan door de betreffende contractspartij.

Het bovenstaande kan er toe leiden dat dezelfde persoonsgegevens door verschillende contractspartijen worden gebruikt en dit tot verschillende keuzes leiden. De reden hiervoor is dat de contractspartijen zelf verantwoordelijk zijn voor de interpretatie en weging die gemaakt wordt aan de hand van de door Experian verstrekte informatie. Het kan daardoor voorkomen dat u een acceptatie van de ene kredietverstrekker krijgt en een weigering van een andere kredietverstrekker op basis van dezelfde informatie.

Onze informatie is slechts één van de onderdelen die een kredietverstrekker gebruikt om een keuze te maken om al dan niet met u een overeenkomst te sluiten. Andere gegevens kunnen hier ook een rol in spelen zoals de door u zelf verstrekte gegevens of gegevens die kredietverstrekkers uit andere bronnen verkregen hebben. Iedere kredietverstrekker is vrij zijn eigen criteria te kiezen bij de keuze al dan niet met u een overeenkomst te sluiten.

Scores en beoordelingen

Op uw verzoek verstrekt Experian persoonsgegevens die zij in haar bezit heeft en gebruikt kunnen worden voor bepaling van kredietwaardigheid en betalingscapaciteit, risicobepaling, fraude, vaststelling van identiteit, beoordeling van betalingsmoraliteit en incassomogelijkheden, en faillissementsinformatie. Het is en blijft altijd de keuze van de kredietverstrekker hoe deze gegevens worden gebruikt, welke conclusies eraan verbonden worden, hoe uw betalingscapciteit wordt beoordeeld en of er al dan niet een overeenkomst met u wordt gesloten. Experian gebruikt onder andere de volgende variabelen:

 • Hoe lang de aanvrager op zijn/haar adres woont;
 • Het aantal en soort kredietregistraties en hoe deze worden gebruikt;
 • Of de aanvrager geregistreerd is voor (te) late betalingen;
 • Of de aanvrager veroordelingen tegen hem/haar heeft gehad;
 • Of de aanvrager ooit failliet is verklaard of in surseance van betaling is geraakt.